STANOVY
Svazu účetních Plzeň, z. s.

Čl. 1
Postavení spolku a sídlo

 1. Svaz účetních Plzeň, z. s. (dále jen Spolek) je dobrovolnou a nezávislou profesní organizací, jež sdružuje zejména účetní, daňové poradce a ostatní zájemce splňující stanovené podmínky členství (dále jen člen), kteří souhlasí s programovými zásadami Spolku a jeho stanovami. Pro naplnění účelu Spolku a uplatnění společných zájmů jeho členů je Spolek sdružen ve svazovém spolku Svaz účetních České Republiky, z. s. (dále jen „Svaz“).

 2. Spolek je samosprávný svazek členů v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tyto stanovy určují programové cíle, zásady činnosti a organizaci Spolku, podmínky členství, práva a povinnosti Spolku.

 3. Spolek používá jednotné formy razítka a loga Svazu v souladu se stanovami Svazu.

 4. Sídlem Spolku je Plzeň.

 

Čl. 2
Účel a předmět činnosti

 1. Spolek plní své poslání tím, že:
  1. spolupracuje nebo nabízí spolupráci státním orgánům a institucím i obchodním a dalším společnostem při řešení otázek souvisejících s činností Spolku podle těchto stanov v součinnosti se Svazem,
  2. prosazuje oprávněné odborné zájmy členů a pomáhá při jejich umísťování, zajišťuje možnost dobrovolného pojištění členů týkající se odpovědnosti při výkonu účetní profese,
  3. organizuje k rozvíjení odbornosti členů a dalších zájemců kongresy, sympozia, školení, přednáškové cykly, kurzy, besedy, tematické zájezdy, odborné výstavy a exkurze a jiné odborné akce,
  4. navazuje a udržuje styky s obdobnými organizacemi tuzemskými i zahraničními,
  5. organizuje a provádí konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti,
  6. zabezpečuje publikační činnost pro členy i účetní veřejnost, metodické materiály, účetní výkazy a další pomůcky, vlastní distribuci vč. nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vlastní produkci publikací a programů pro výpočetní techniku,
  7. prostřednictvím Svazu se spolupodílí na vytváření norem a standardů v oblasti účetnictví a auditu, námětů v daňové oblasti,
  8. provádí další činnost se souhlasem výkonného výboru Svazu. 

  Kromě vlastní správy a činností předpokládaných právními předpisy (např. vedení účetnictví, znalecká činnost atp.) zajišťuje Spolek zejména poradenskou, publikační a lektorskou činnost, zprostředkování pojištění členům, účast v dalších organizacích a jinou nevýdělečnou odbornou činnost v oblasti účetnictví.

                                                   

Čl. 3
Členství ve Spolku

 1. Členem Spolku může být fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která zde vykonává účetní nebo navazující či jinak s tímto oborem přímo související profesi, případně má zájem o účetní profesi a hlásí se k poslání Spolku a bude dodržovat stanovy, jakož i etický kodex Svazu.

  Právnické osoby (státní podniky, obchodní a jiné společnosti, družstva, společenské a rozpočtové organizace, sdružení apod.) analogicky k podmínkám stanoveným pro členy – fyzické osoby se mohou stát kolektivními členy Spolku. Členství získává příslušná společnost, aniž by vznikalo individuální členství jejich zaměstnanců a jejich členství jako fyzických osob není však vyloučeno.

  Uchazeč o členství předloží přihlášku Spolku. Pokud je uchazeč přijat za člena, vzniká jeho členství dnem, kdy bude naplněna druhá ze dvou podmínek členství: doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a splnění povinnosti zaplatit členský příspěvek na kalendářní rok. Členství vzniká dnem zaplacení celoročního členského příspěvku, i když členství netrvá celý kalendářní rok.

  Spolek je otevřený novým členům a nesmí bez řádného důvodu odmítnout přijetí žadatele, který splňuje podmínky členství. Uchazeč má v případě odmítnutí členství právo obrátit se na Svaz; v takovém případě revizní komise Svazu jeho přihlášku přezkoumá a v případě, že shledá odmítnutí přijetí uchazeče Spolkem za neodůvodněné, informuje o tom výkonný výbor Svazu, který je oprávněn uložit Spolku sankce dle stanov Svazu. Spolek je povinen respektovat výzvu Svazu k nápravě.

 2. Jiné právnické nebo fyzické osoby, než uvedené výše, mohou tvořit maximálně 5% členů Spolku. Každý člen Spolku však musí splňovat etické předpoklady, tj. zejména předpoklady pro přispívání k naplňování poslání a účelu Spolku a nesmí být členem více než jednoho Spolku založeného na územním principu sdruženého ve Svazu. V případě členství v uzemním Spolku a KCÚ oznámí člen oběma členským spolkům, jaké členství považuje za prioritní pro určení členských práv a povinností Spolků, které vyplývají z počtu členů Spolku. Má se za to, že osoby, které byly k 1. 1. 2016 členem právního předchůdce spolku, splňují požadavky na členství ve Spolku.

 3. Členství ve Spolku zaniká:
  1. vystoupením ze Spolku,
  2. vyloučením pro porušení členských povinností (včetně vyloučení z důvodu nezaplacení členských příspěvků do konce dubna běžného roku, jemuž předcházela písemná upomínka o zaplacení) nebo pro ztrátu etických předpokladů,
  3. úmrtím nebo zánikem bez právního nástupce,
  4. právní mocí rozhodnutí o úpadku člena.

 4. Spolek vede seznam svých členů, zápisy a výmazy v seznamu členů provádí výbor Spolku a vedení seznamu podléhá kontrole revizní komise Svazu.

 

Čl. 4
Práva a povinnosti členů

 1. Člen Spolku je oprávněn:
  1. volit s být volen do všech orgánů Spolku (volen může být pouze individuální člen), případně rovněž do orgánů Svazu,
  2. účastnit se práce Spolku a předkládat jeho orgánům náměty a návrhy týkající se činnosti Spolku,
  3. podílet se na činnosti vyplývající pro člena Spolku podle čl. 2 stanov.

 2. Člen Spolku:
  1. je povinen:                                                                                                                                                                       
   • dodržovat stanovy Spolku,
   • podílet se na činnosti Spolku a hájit jeho zájmy,
   • platit stanovené členské příspěvky vždy do 31. března příslušného kalendářního roku
  2. nesmí:
   • bez pověření vystupovat a jednat jménem Spolku,
   • spojovat či užívat jméno, logo a další chráněné značky Spolku či Svazu s vlastní podnikatelskou nebo jinou činností, pokud tak není dovoleno zvláštní úpravou podle stanov.

 

Čl. 5
Orgány Spolku

 1. Orgány Spolku jsou:
  1. členská schůze
  2. výbor Spolku
  3. revizní komise Spolku

 2. Členská schůze

  Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a svolává ji výbor Spolku dle potřeby, minimálně však jednou za čtyři roky nebo v souvislosti se sněmem delegátů Svazu. Členské schůze je oprávněn se zúčastnit bez hlasovacího práva člen výkonného výboru Svazu, revizní komise Svazu nebo zmocněnec výkonného výboru Svazu.

  Úkolem členské schůze je:
  • volit členy a náhradníky výboru Spolku a revizní komise Spolku,
  • volit delegáty na sněm delegátů Svazu podle stanoveného klíče,
  • schvalovat kandidáty na členství ve výkonném výboru Svazu a v revizní komisi Svazu,
  • schvalovat zprávy výboru Spolku o činnosti a hospodaření Spolku a brát na vědomí zprávu revizní komise Spolku a udělovat výboru Spolku absolutorium,
  • schvalovat výši členských příspěvků, popř. způsob stanovení této výše, na základě pravidla jednotného pro všechny členy,
  • schvalovat plány činnosti spolku vč. finančního výhledu,
  • rozhodovat o návrzích na změnu stanov Spolku a o zániku Spolku nebo jeho přeměně.

  Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční počet členů podle členské evidence. V případě, že členská schůze není na svém zasedání usnášeníschopná, postupuje se podle ustanovení § 257 občanského zákoníku. Členská schůze se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů, každý člen má jeden hlas. O změně stanov a zániku Spolku nebo jeho přeměně se usnáší dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

  Hlasování se děje aklamací nebo tajně. O způsobu hlasování rozhodne členská schůze prostou většinou hlasů. Hlasování o volbách do výboru Spolku a revizní komise Spolku je vždy tajné. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném sledu, než byly návrhy předloženy.

  Členská schůze se svolává nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání se současným zasláním návrhu programu a projednávaných materiálů. Členskou schůzi svolá výbor Spolku rovněž tehdy, žádají-li o to na společné schůzi dvě třetiny členů výboru Spolku nebo nejméně jedna třetina registrovaných členů Spolku. Pokud však výbor Spolku členskou schůzi nesvolá, mohou členskou schůzi svolat žadatelé.

  Není-li možné z objektivních důvodů uskutečnit řádně svolanou členskou schůzi prezenční formou, může výbor Spolku rozhodnout o její konání za pomoci využití komunikačních prostředků formou on-line.

 3. Výbor Spolku
  1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem Spolku.
  2. Výbor Spolku má nejméně tři členy, funkční období je čtyřleté. Současně s členy výboru mohou být zvoleni maximálně tři náhradníci. Pokud v průběhu období mezi členskými schůzemi zvolený člen i přes výzvy k nápravě se stane zcela nečinným po dobu delší než 6 měsíců nebo bude porušovat své povinnosti plynoucí z této funkce, nastupuje na jeho místo do konání nejbližší členské schůze ten náhradník, který při volbě získal nejvíce hlasů. Pokud nelze kooptovat žádného z náhradníků, svolá výbor Spolku do 60 dnů od takovéto skutečnosti členskou schůzi.
  3. Ze svého středu volí výbor Spolku tajným hlasováním předsedu Spolku (dále jen předseda) a pověřuje funkcemi jednotlivé členy výboru. Předseda zastupuje Spolek na poradě zástupců Spolků ve Svazu, nerozhodne-li výbor Spolku o jiném zástupci.

   Předseda může být odvolán, a to rozhodnutím nadpoloviční většiny členů výboru. V případě nezvolení nebo odvolání předsedy musí výbor Spolku tajným hlasováním provést do 30 dnů volbu nového předsedy. Neprovede-li výbor Spolku volbu z jakéhokoliv důvodu ve stanovené lhůtě, stává se předsedou nejstarší člen výboru Spolku.

  4. Povinností výboru spolku je zejména:
   • řídit činnost Spolku v období mezi dvěma členskými schůzemi,
   • schvalovat plán činnosti a rozpočet Spolku na každý rok,
   • vypracovat zprávu o činnosti výboru Spolku a účetní závěrku Spolku pro členskou schůzi a Svaz,
   • řešit organizační problémy Spolku,
   • vypracovat návrhy norem Spolku a předkládat je členům Spolku se schválení,
   • stanovit základní podmínky spolupráce s jinými organizacemi,
   • rozhodovat o přijetí a vyloučení členů Spolku a vést jejich seznam.   

  5. Výbor spolku se schází nejméně jednou ze tři měsíce a to dle přijatého harmonogramu na pololetí. Výbor Spolku se usnáší většinou přítomných. Mimořádnou schůzi výboru Spolku svolává jeho předseda na žádost nejméně jedné třetiny členů výboru nebo na žádost revizní komise Spolku či Svazu. Nesvolá-li předseda výbor Spolku, ač je k tomu podle stanov povinen, svolá výbor Spolku bez zbytečného odkladu kterýkoliv z jeho členů.

 4. Revizní komise Spolku
  Revizní komise Spolku prověřuje hospodaření a činnost Spolku, o roční revizi podává zprávu členské schůzi. Ke zprávě revizní komise musí výbor Spolku zaujmout stanovisko a případné závady odstranit. Revizní komise má nejméně dva členy.

 5. Jednání jménem Spolku
  Jménem výboru jako statutárního orgánu Spolku jedná a Spolek navenek zastupuje předseda. Předseda je i členem Rady svazu, pokud se výbor nerozhodne pověřit účastí na Radě svazu jiného člena Spolku.

Čl. 6
Povinnosti vůči Svazu

 1. Spolek je povinen plnit povinnosti vyplývající mu z členství ve Svazu a to jak podle stanov Svazu, tak podle rozhodnutí jeho orgánů.

 

Čl. 7
Hospodaření Spolku

 1. Orgány Spolku hradí své náklady z vlastních finančních zdrojů. Vlastními finančními zdroji členské příspěvky a všechny ostatní příjmy. Svaz neodpovídá za závazky Spolku a obdobně Spolek neodpovídá za závazky Svazu.

 2. Spolek hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Deficitní rozpočet je možný, je-li v době schvalování znám způsob krytí deficitu, zejména s přebytkem minulých let.

 

Čl. 8
Zánik Spolku

 1. Spolek zanikne, rozhodne-li o tom členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

 2. Členská schůze současně rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem Spolku.

 

Čl. 9
Závěrečná a společná ustanovení

 1. Otázky neupravené v těchto stanovách se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem/zákon č.89/2012Sb./