Svaz účetních

Svaz účetních

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

                                                                       Pozvánka

 

na videoseminář online pořádaný dne 27.11.2020

doba konání  :  9.00-14.00 hod.

přednášející   :  Zdeněk Křížek

 

        

Mzdy a závažná novela Zákoníku práce od 30.7.2020 a od 1.1.2021       

 

Program:

 

Závažná novela Zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021 a další zásadní informace pro práci persosnalistů a mzdových účetních.

1) Změny účinné již od 30.7. 2020 : Vysílání zaměstnanců, vnitropodnikové převádění zaměstnanců do států EU. Nově institut dlouhodobého a krátkodobého vysílání. Nově doručování písemností a sestavení vnitřního firemního předpisu! Přechod práv a povinností. Novinky u pružné pracovní doby. Nově pojem vícesměnné provozy. Změna vydávání a obsahu potvrzení o zaměstnání – zápočtového listu. Výpočet průměrného výdělku ve vazbě na minimální nebo zaručenou mzdu, plat.

2) Dovolená v roce 2020 a zásadní změny ve výpočtu dovolené od roku 2021. Porovnání právní úpravy výpočtu dovolené v roce 2020 a 2021. Zásadní novinky v poskytování dovolené, druhy dovolené, výměra dovolené, dodatková dovolená, započítávání náhradních dob do dovolené, mateřská dovolená a dovolená podle nové právní úpravy, čerpání dovolené a způsob výpočtu dovolené počítané v hodinách – celá řada názorných ukázek výpočtu dovolené – kratší úvazky, změny úvazků v průběhu roku, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a nárok na dovolenou, poměrná část dovolené za 52 týdnů, kdy se dovolená krátí , převod dovolené z roku do roku.

2a) Přeplatky na dovolené a její řešení. Přečerpaná dovolená a její důsledky ve vazbě na Zákoník práce s odkazem na § 147 – „zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na níž zaměstnanec ztratil právo, nebo mu právo nevzniklo“. Postup vyčíslení přeplatku a návaznost na řešení rozdílu u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a v neposlední řadě i zúčtování daně. Názorná ukázka – příklad vyčíslení rozdílu „co náleželo a co bylo vyplaceno“. Řešení situace, kdy vyčíslený přeplatek není z čeho srazit – doporučené postupy.

2b) Další důležité změny od 1.1.201. Nový pojem - sdílené pracovní místo. Zásadní změna - výpočet náhrady škody pozůstalým a při těžkém poškození zdravotního stavu v důsledku smrtelného nebo těžkého pracovního úrazu. Překážky v práci na straně zaměstnance – pracovní volno související s akci pro děti a mládež viz. nový § 203a).

3) Mimořádná opatření – nouzový stav, COVID – 19 - program ANITIVIRUS A,B, a jeho platnost- podzim a zima roku 2020 – překážky v práci na straně zaměstnavatele § 207, § 208 a § 209- částečná nezaměstnanost. Ošetřovné na dítě do 10 let a další rodinné příslušníky. Uzavření škol. Základní informace o připravovaném programu Kurzarbeit v návaznosti na skončení programu ANTIVIRUS – podmínky, event. výše a výpočet, vazba na odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Na co se zaměřují kontrolní orgány v rámci čerpání příspěvků z programu ANTIVIRUS typu A, B.

-- 2 --

4) Práce z domova v souvislosti s COVID-19 – nastavení parametrů pro výkon práce z domova. Vnitřní předpis na co musí zaměstnavatel myslet!

5) Všeobecný vyměřovací základ a stanovení průměrné mzdy od roku 2021. Nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy a dávek nemocenského pojištění. Stravenkový paušál – jako možnost v oblasti příspěvku na stravování zaměstnanců.

6) Další důležité informace v návaznosti na průběh legislativních změn ke dni semináře ( webináře). Účastníci (posluchači) obdrží VELMI podrobné pracovní materiály!

 

 

 

PLATBY  POUZE  NA  FAKTURU    Přihlášky na email:  info@suplzen.cz  

Cena :   pro členy SÚ  1350,- Kč       pro ostatní  1600,-  Kč

 

                                                                     Pozvánka

 

na videoseminář online pořádaný dne 5.11.2020

doba konání   :  9.00-13.00 hod.

přednášející   :  Ing. Helena Ludvíková

 

        

                        MAJETEK    +      BENEFITY

 

Program:

 

MAJETEK Právní, účetní a daňové postupy a legislativní změny

Právní pojmy v NOZ, účetní a daňové vymezení DD majetku a jeho rozdíly

  • pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů; ocenění v účetnictví a v daních; odpisování – účetní a daňové; vyřazení majetku, technické zhodnocení včetně rozdílů v účetnictví a v daních z příjmů,
  • uplatňování DPH při pořízení DD majetku a korekční mechanismy, nejčastější chyby v účtování, zdroje financování hmotného majetku (úvěrem, z dotace, z darů) apod.

POSKYTOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY

  • A) ROZDĚLENÍ PLNĚNÍ - co zaměstnavatel musí a nemusí poskytnout zaměstnanci - fakultativní a obligatorní plnění a jejich vazba na Zákoník práce a související předpisy, formy zaměstnaneckých benefitů- poskytování z firemních nákladů či ze zisku po zdanění, účtování benefitů
  • B) ROZBOR obvykle poskytovaných plnění zaměstnavatele ve prospěch zaměstnance a daňové dopady do daně z příjmů a DPH :
  • - např. formy a možnosti stravování, firemní auta pro soukr. účely, podnikové telefony, doprava do zaměstnání, přechodné ubytování zaměstnanců, odborný rozvoj zaměstnanců, poskytování nápojů na pracovišti, příspěvky na dovolenou, dary zaměstnancům, podnikové zápůjčky, stejnokroje a OOP včetně prac. pomůcek a oděvů a jejich údržba apod.

 

 

PLATBY  POUZE  NA  FAKTURU    Přihlášky na email:  info@suplzen.cz  

Cena :   pro členy SÚ  1050,- Kč       pro ostatní  1350,-  Kč

 

 

                                                                       Pozvánka

 

na videoseminář online pořádaný dne 14.10.2020

doba konání  :  9.00-14.00 hod.

přednášející   :  Ing. Pavel Bezděk

 

        

               Daňově uznatelné a neuznatelné náklady

 

Program:

 

- účetnictví jako podklad pro zjištění základu daně - §23 odst.10 zákona o daních z příjmů

- výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, které nelze pro daňové účely uznat - §25 ZDP

- věcná a časová souvislost nákladů ve vazbě na pokyn GFŘ D-22, dohadné položky a časové rozlišení nákladů

- daňově uznatelné výdaje, rozdíly v daňové uznatelnosti výdajů podle § 24 odst.1 a § 24 odst.2 ZDP

- volba důkazních prostředků v daňovém řízení při prokazování daňové uznatelnosti nákladů

- daňově uznatelné náklady u problémových služeb, trestně-právní důsledky uplatnění fiktivních nákladů

- daňové versus účetní odpisy, nástroj optimalizace základu daně

- opravy a udržování versus technické zhodnocení majetku

- daňové dopady při odkoupení dříve pronajímaného majetku

- daňová uznatelnost nákladů vznikající v souvislosti s likvidací zásob, problematika mank a škod, záměny zásob ve vazbě na obecný zákaz kompenzace

- problematika daňové uznatelnosti daně z nabytí nemovitých věcí

- daňová uznatelnost poskytnutých darů, poskytování obchodních vzorků, reklamní předměty

- daňově uznatelné náklady při používání motorových vozidel u fyzických a právnických osob, způsoby prokazování daňové uznatelnosti nákladů, pravidla pro použití paušálů na spotřebu pohonných hmot

- daňově uznatelné náklady související s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

 

 

 

PLATBY  POUZE  NA  FAKTURU    Přihlášky na email:  info@suplzen.cz  

Cena :   pro členy SÚ  1350,- Kč       pro ostatní  1600,-  Kč

 

V pátek 2.10.2020 se bude konat  od 9 - 13 hodin  videoseminář  online  -  COVID 19  a jeho účetní a daňové dopady.
Přednáší lektorka ing. Ludvíková
Materiály k semináři vám budou poslány do emailu.
Na váš email dostanete odkaz, který rozkliknete a přihlásíte se. 
 Cena:  1 osoba  -  pro členy SÚ  1350,- Kč   pro ostatní  1600,- Kč

 Přihlášky na :   info@suplzen.cz  

 

Na základě vaší přihlášky vystavím a pošlu emailem fakturu, která musí být zaplacena nejdéle do 30.9.2020.  Až po zaplacení faktury vám bude poslán odkaz do emailu na videoseminář . 
Program:

Novely zákonů v souvisl. s COVID-19 a jejich účetní a daňové dopady, další novinky a změny

1.DANĚ A ODVODY:

Daňové dopady opatření souvisejících s COVID-19 , co se projeví a neprojeví v základu daně

Daň z příjmů – nové pokyny řady D,

nové Finanční zpravodaje,

možnosti pro uplatnění odpočtu daňové ztráty zpětně,

EET a opatření MF ČR,

rozšířená možnost pro využití datovek apd.

Zdravotní a sociální pojištění v podmínkách roku 2020 u OSVČ ,

Silniční daň a nová opatření MFČR

Daň z nemovitých věcí v souvislosti s pandemií COVID-19,

Daň z nabytí nemovitých věcí a možnosti zrušení daně

Daň z přidané hodnoty a změny sazeb DPH v r.2020

 

  1. ÚČETNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:

Změny sazeb ČNB v r.2020 a dopady do účetnictví

Novelizované schvalování a zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv za rok 2020 dle nového rozsudku, konání valných hromad

 

  1. OSTATNÍ AKTUÁLNÍ NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY A PŘEDP. V LEGISL. PROCESU-info a přehled

Z.Č.33/2020 Sb.,NOVELA z.o obch.korporacích (ZOK)-účinnost 1.1.2021

PSP č.841 Novela daňového řádu – z.č.283/2020

Vl.návrhy  ZÁKONŮ V PSP ve vazbě na daně:

PSP č.910-novely daň. zákonů (15.9. 2.čtení)- daň z nem.,z příjmů, dluhopisy,stravování- paušál 

PSP č.909-novela z.o legalizaci výnosů z trest.činn. č.253/2008 (15.9. 2.čtení)

 PSP č.922-paušální daň pro poplatníka DPFO (15.9. 2.čtení)

   Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
      
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Nabízí odborné, spolehlivé a aktuální informace na jednom místě, dostupné 24 hodin denně  kdekoliv

na světě.

Součástí portálu jsou užitečné funkce, které výrazně urychlí a zjednoduší vaši práci.

 Informace pouze pro členy Svazu účetních Plzeň

Právě vyšla nová kniha Národní účetní rady: Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

15. 5. 2019

Národní účetní rada slaví v letošním roce 2019 dvacet let své existence a rozhodla se při této příležitosti aktualizovat svoji původní publikaci, která vyšla poprvé v roce 2012 jako představení Národní účetní rady a výsledků její práce co nejširší veřejnosti. První vydání knihy z roku 2012 se setkalo s pozitivním ohlasem čtenářů, byla zcela rozebrána a doufáme, že zabírá čestné místo v knihovnách zejména daňových poradců, auditorů, soudců, finančních úředníků, účetních, ekonomů, pedagogů a studentů ekonomických a právních předmětů, ale i vlastníků firem a jejich manažerů.

Všechny dosud schválené a vydané Interpretace Národní účetní rady, které byly zahrnuty do této publikace, prošly oproti původnímu vydání autorskou revizí, při které byly opraveny nejen drobné formulační nebo gramatické nedostatky, ale text Interpretací byl aktualizován tak, aby obsahoval správné reference na platné právní předpisy, které byly v mezičase od původního data vydání Interpretace do dnešního dne změněny nebo nahrazeny (například z důvodu rekodifikace občanského a obchodního práva apod.) Publikace není jen formou zveřejnění prostého textu Interpretací, ale je doplněna o autorský komentář jednotlivých zpracovatelů Interpretací zahrnující úvodní popis důvodů a okolností, proč Interpretace vznikla, průběhu jejího schvalování, dále o autorské příklady, které ilustruji použití Interpretace, a na závěr také o dopady nebo doporučení pro tvorbu účetních předpisů. Veříme, že tyto doplněné a aktualizované části napomohou významně porozumění Interpretace, a tím i její správné aplikaci v praxi účetních jednotek, stejně tak jako lepší Interpretaci údajů v účetních závěrkách ze strany jejich uživatelů.

Přestože jsou jádrem této publikace komentované aktualizované texty Interpretací, tvoří důležitou část publikace také její úvodní části, které popisují důvody vzniku a vývoj finančního účetnictví, vznik a způsob fungování Národní účetní rady včetně charakteristik jejích členů a také koncepční rámec Interpretací NÚR, který představuje jejich předmluva upravující proces tvorby, schvalování a aplikace Interpretací.

V neposlední řadě najdete v publikaci informaci o seminářích Národní účetní rady, které dnes již představují tradiční prestižní akci, které se vždy závěrem roku účastní téměř 400 účetních, auditorů, daňových poradců, studentů a ostatních odborníků v souvisejících oblastech. Připojena je také obrazová příloha obsahující vybrané fotografie ze seminářů NÚR a oslav 10., 15. a 20. výročí od jejího založení v roce 1999.

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance