Svaz účetních

Svaz účetních

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

                                                                        Pozvánka

 

na seminář pořádaný dne 11.5.2020

místo konání :  Purkyňova ul. 29, Plzeň

doba konání  :  9.00-14.00 hod.

přednášející   :  Ing. Ludvíková Helena

 

        

                     BENEFITY   +   EET  od 1.5.2020

 

Program:

 

 1. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem pro zaměstnance z účetního i daňového hlediska:

 A) ROZDĚLENÍ PLNĚNÍ - co zaměstnavatel musí a nemusí poskytnout zaměstnanci- fakultativní a obligatorní plnění a jejich vazba na Zákoník práce a související předpisy, formy zaměstnaneckých benefitů- poskytování z firemních nákladů či ze zisku po zdanění, účtování benefitů

B) ROZBOR obvykle poskytovaných plnění zaměstnavatele ve prospěch zaměstnance a daňové dopady do daně z příjmů a DPH :

- např. formy a možnosti stravování, firemní auta pro soukromé účely, podnikové telefony, doprava do zaměstnání, přechodné ubytování zaměstnanců, odborný rozvoj zaměstnanců, poskytování nápojů na pracovišti, příspěvky na dovolenou, dary zaměstnancům, podnikové zápůjčky, stejnokroje a OOP včetně pracovních pomůcek a oděvů a jejich údržba apod.

 

 1. Elektronická evidence tržeb:

výklad ustanovení zákona, povinnosti podnikatelů, způsoby evidování, jak konkrétně postupovat, kdo neeviduje, kdo eviduje a jak, co je to evidovaná tržba, problémy s evidencí, sankce a kontroly a jak se jim vyhnout

 

PLATBY  POUZE  NA  FAKTURU    Přihlášky na email:  info@suplzen.cz  

Cena :   pro členy SÚ  1350,- Kč       pro ostatní  1600,-  Kč

Rekvalifikační  kurz   ÚČETNICTVÍ    -   SÚ z.s.  PLZEŇ

 

                                    Téma                                                                   

 1. lekce  Postavení a vývoj účetnictví, základy podvojného účetnictví – 1.část            
 1. lekce   Základy podvojného účetnictví -  2.část                  
 1. lekce   Finanční účetnictví podnikatelů v ČR                                                 
 2. lekce   Dlouhodobý majetek – 1.část                                                            
 3. lekce   Dlouhodobý majetek – 2.část                                                            
 4. lekce   Zásoby – 1.část                                                                                  
 5. lekce   Zásoby – 2.část                                                                                   
 6. lekce   Finanční majetek a závazky                                                              
 7. lekce   Zúčtovací vztahy – 1.část                                                      
 8. lekce   Zúčtovací vztahy – 2.část                                 
 9. lekce   Zákon o daních z příjmů a jeho aplikacev praxi, vztah daní a účetnictví, daňové   příklady                                                                                              
 1. lekce   Daňový řád a jeho aplikace v praxi, praktické příklady                                         
 1. lekce   Náklady, výnosy, časové rozlišení               
 2. lekce   Zákon o DPH a jeho aplikace v účetnictví  a praxi, daňové příklady                             
 3. lekce   Vlastní kapitál a rezervy                            
 4. lekce   Účetní uzávěrka a zjišťování výsledku hospodaření                                                                            
 1. lekce   Účetní závěrka – Rozvaha, Výkaz Z/Z,  CF, příloha, souvislý příklad-opakování                                            
 1. lekce   Souvislý příklad – dokončení                     

        

 Závěrečná zkouška                                                                                                                                                             

                                                                        

 

Doba konání kurzu: 14,00 – 19,30 hod. /2 x  týdně/

Od srpna 2019 má Svaz účetních Plzeň novou e-mailovou adresu: info@suplzen.cz

Pokud bude e-mail poslán na starou adresu ( suplzen@volny.cz), bude automaticky přesměrován na novou adresu.

Právě vyšla nová kniha Národní účetní rady: Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

15. 5. 2019

Národní účetní rada slaví v letošním roce 2019 dvacet let své existence a rozhodla se při této příležitosti aktualizovat svoji původní publikaci, která vyšla poprvé v roce 2012 jako představení Národní účetní rady a výsledků její práce co nejširší veřejnosti. První vydání knihy z roku 2012 se setkalo s pozitivním ohlasem čtenářů, byla zcela rozebrána a doufáme, že zabírá čestné místo v knihovnách zejména daňových poradců, auditorů, soudců, finančních úředníků, účetních, ekonomů, pedagogů a studentů ekonomických a právních předmětů, ale i vlastníků firem a jejich manažerů.

Všechny dosud schválené a vydané Interpretace Národní účetní rady, které byly zahrnuty do této publikace, prošly oproti původnímu vydání autorskou revizí, při které byly opraveny nejen drobné formulační nebo gramatické nedostatky, ale text Interpretací byl aktualizován tak, aby obsahoval správné reference na platné právní předpisy, které byly v mezičase od původního data vydání Interpretace do dnešního dne změněny nebo nahrazeny (například z důvodu rekodifikace občanského a obchodního práva apod.) Publikace není jen formou zveřejnění prostého textu Interpretací, ale je doplněna o autorský komentář jednotlivých zpracovatelů Interpretací zahrnující úvodní popis důvodů a okolností, proč Interpretace vznikla, průběhu jejího schvalování, dále o autorské příklady, které ilustruji použití Interpretace, a na závěr také o dopady nebo doporučení pro tvorbu účetních předpisů. Veříme, že tyto doplněné a aktualizované části napomohou významně porozumění Interpretace, a tím i její správné aplikaci v praxi účetních jednotek, stejně tak jako lepší Interpretaci údajů v účetních závěrkách ze strany jejich uživatelů.

Přestože jsou jádrem této publikace komentované aktualizované texty Interpretací, tvoří důležitou část publikace také její úvodní části, které popisují důvody vzniku a vývoj finančního účetnictví, vznik a způsob fungování Národní účetní rady včetně charakteristik jejích členů a také koncepční rámec Interpretací NÚR, který představuje jejich předmluva upravující proces tvorby, schvalování a aplikace Interpretací.

V neposlední řadě najdete v publikaci informaci o seminářích Národní účetní rady, které dnes již představují tradiční prestižní akci, které se vždy závěrem roku účastní téměř 400 účetních, auditorů, daňových poradců, studentů a ostatních odborníků v souvisejících oblastech. Připojena je také obrazová příloha obsahující vybrané fotografie ze seminářů NÚR a oslav 10., 15. a 20. výročí od jejího založení v roce 1999.

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance