Svaz účetních

Svaz účetních

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

Možné absolvovat i jednotlivé lekce

Rekvalifikační  kurz   ÚČETNICTVÍ    -   SÚ z.s.  PLZEŇ

 

                                    Téma                                                                   

 1. lekce  Postavení a vývoj účetnictví, základy podvojného účetnictví – 1.část            
 1. lekce   Základy podvojného účetnictví -  2.část                  
 1. lekce   Finanční účetnictví podnikatelů v ČR                                                 
 2. lekce   Dlouhodobý majetek – 1.část                                                            
 3. lekce   Dlouhodobý majetek – 2.část                                                            
 4. lekce   Zásoby – 1.část                                                                                  
 5. lekce   Zásoby – 2.část                                                                                   
 6. lekce   Finanční majetek a závazky                                                              
 7. lekce   Zúčtovací vztahy – 1.část                                                      
 8. lekce   Zúčtovací vztahy – 2.část                                 
 9. lekce   Zákon o daních z příjmů a jeho aplikacev praxi, vztah daní a účetnictví, daňové   příklady                                                                                              
 1. lekce   Daňový řád a jeho aplikace v praxi, praktické příklady                                         
 1. lekce   Náklady, výnosy, časové rozlišení               
 2. lekce   Zákon o DPH a jeho aplikace v účetnictví  a praxi, daňové příklady                             
 3. lekce   Vlastní kapitál a rezervy                            
 4. lekce   Účetní uzávěrka a zjišťování výsledku hospodaření                                                                            
 1. lekce   Účetní závěrka – Rozvaha, Výkaz Z/Z,  CF, příloha, souvislý příklad-opakování                                            
 1. lekce   Souvislý příklad – dokončení                     

        

 Závěrečná zkouška                                                                                             

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Dne 22. 7. 2020 Senát schválil návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk č. 572), zákon nyní čeká na podpis prezidenta ČR.
 
2. Tisková zpráva MFČR: Kompenzační bonus pro dohodáře a OSVČ s dohodou prošel Senátem
Novelu zákona o kompenzačním bonusu připravenou Ministerstvem financí ve středu 22. července po Poslanecké sněmovně schválil také Senát. Nyní novela zákona zamíří k podpisu prezidentem republiky. Lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda), a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat, obdrží státní podporu. Žádat budou moci o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. března do 8. června 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
3. Tisková zpráva GFŘ: „Dohodáři“ mohou vyplňovat a posílat žádosti o kompenzační bonus
Senát Parlamentu ČR schválil návrh zákona o kompenzačním bonusu pro osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda) a jejich činnost byla omezena z důvodu ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Vzor žádosti včetně pokynů k vyplnění mohou již nyní vyplňovat na webu Finanční správy. K dispozici jsou verze: interaktivní PDF  (bez doložky / s doložkou) a webová aplikace .
 
4. Kompenzační bonus pro DPP a DPČ – nejčastější otázky a odpovědi dle aktualizace k 22. 7. 2020
 
5. Dotazy a odpovědi ke kompenzaci pro dohodáře k 22. 7. 2020
 
6. Tisková zpráva MPSV: MPSV a SÚIP upozorňují: Onemocnění COVID-19 ani nařízená karanténa není pracovní úraz!
Onemocnění koronavirem ani pracovní neschopnost způsobená nařízenou karanténou nejsou podle zákoníku práce považovány za pracovní úraz, jak někteří zaměstnavatelé mylně uvádějí. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k nimž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.
 
7. Tisková zpráva MPSV: Podnikatelé si musí dát pozor na kombinování dotace z OPZ a programu Antivirus
Mimořádný stav vyhlášený v březnu 2020 měl vliv i na schválené a spuštěné projekty Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Aby se příjemci podpoření z OPZ nedostali do problémů a bylo jim umožněno realizovat aktivity jiným vhodným způsobem a hradit vynaložené náklady při přerušení nebo omezení projektových aktivit, zavedlo MPSV výjimky z pravidel realizace projektů. Řada opatření platila do 30. 6. 2020.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Finanční správa: Projekt vedoucí ke zlepšení komunikace s daňovými subjekty byl kvůli pandemii odložen
Evropská komise ve spolupráci s Finanční správou zahájila v letošním roce realizaci projektu, který měl na základě moderních poznatků z behaviorální ekonomie a psychologie zefektivnit komunikaci s daňovými subjekty. Projekt byl však v březnu 2020 vlivem pandemie COVID-19 pozastaven. V současnosti se jedná o jeho opětovném spuštění. Projekt je plně financován z prostředků Evropské unie, jeho řízení je pak plně v kompetenci Evropské komise.
 
2. MF ČR: Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi – Aktualizace k 14. 7. 2020
 
3. Připomínáme termíny, které byste měli vést v patrnosti:
- 3. srpna 
– OSVČ - podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu a do 8 dnů od podání přehledu doplatek zdravotního pojištění
- 18. srpna – daňové přiznání a doplatek daně z příjmů
- 18. září – OSVČ - podání přehledu pro ČSSZ a doplatek sociálního pojištění
 
4. MF ČR: Přesun prostředků mezi programy pro poskytování dotací
Podle § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), poskytovatelem dotace je územní samosprávný celek. Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje ve vyhrazené pravomoci o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí zastupitelstvo.
 

5. MF ČR: Financování investice příspěvkovou organizací
Financování investice v budově, kterou příspěvková organizace užívá jako svěřený majetek, je podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, možné několika způsoby. Důležité je posoudit nejvhodnější způsob financování investice z hlediska finančních možností příspěvkové organizace.
 
6. MF ČR: Promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně školským zařízením
Podle § 161 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, provádí krajský úřad rozpis finančních prostředků poskytnutých kraji ze státního rozpočtu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 160 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 310/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Novela nabývá účinnosti 1. 1. 2021.
 
2. Tisková zpráva MF ČR: Sněmovna schválila kompenzační bonus pro dohodáře a OSVČ s dohodou
Novelu zákona o kompenzačním bonusu připravenou Ministerstvem financí v pátek 10. července ve zrychleném jednání schválila Poslanecká sněmovna. Nyní ji projedná Senát.
 
3. Tisková zpráva MF ČR: Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Sněmovna podpořila paušální daň pro živnostníky
Poslanecká sněmovna v pátek 10. července v 1. čtení schválila návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Limit ročního příjmu z podnikání pro vstup do tohoto režimu je z rozhodnutí vlády nastaven ve výši 800 000 Kč. Předlohu nyní posoudí rozpočtový výbor.
 
4. Tisková zpráva MF ČR: Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí míří do Senátu
Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny prošel ve 3. čtení Sněmovnou. Pozměňovacím návrhem byly oproti vládní předloze ponechány odpočty úroků z nových úvěrů na bydlení i po roce 2021. Nyní návrh projedná Senát.
 
5. Tisková zpráva MPSV: Poslanci projednali návrh zákona o náhradním výživném. Samoživitelky a samoživitelé nezůstanou bez peněz
Poslanci v úterý 7. června v prvním čtení projednali návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na takzvané náhradní výživné. Tento zákon by měl ulehčit životní situaci samoživitelkám a samoživitelům, kterým jejich partner či partnerka nepřispívá na dítě. Díky tomuto návrhu zákona nezůstanou bez peněz, protože v případě neúspěšného vymáhání dlužného výživného nastoupí stát. Prostřednictvím Úřadu práce ČR tak budou moci samoživitelky a samoživitelé, kteří dítě vychovávají, požádat o náhradní výživné ve výši, v jaké ho stanovil druhému rodiči soud. Maximální částka bude však zastropovaná na 3 000 Kč.
 
6. ČSSZ: Přehled o pojistném pouze elektronicky, opatření na podporu zaměstnavatelů a další související změny
Informace shrnuje legislativní změny a opatření v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:
- Přehled o výši pojistného od 1. 7. 2020
- Odložení placení pojistného za zaměstnavatele
- Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutí pojistného)
- Elektronizace dalších předepsaných tiskopisů
 
7. Národní účetní rada schválila Interpretaci I-41
Národní účetní rada na svém zasedání dne 19. června 2020 schválila text interpretace I-41 Zákaznické věrnostní programy. Zpracovatelem interpretace byli doc. Ing. David Procházka, Ph.D., za VŠE v Praze a Ing. Petr Vácha, Ph.D., za Komoru auditorů ČR. Hlasování všech členů pro text interpretace bylo jednomyslné. Text interpretace je k dispozici odborné veřejnosti na stránkách NÚR zde.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Informace k protikrizovému balíčku MF
Dnem 1. 7. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů.

2. Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020
S účinností od 1. 7. 2020 dochází v souladu se zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ke změnám sazeb daně, a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb do přílohy č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). K vybraným změnám podáváme doplňující informace.

3. Upozornění k tiskopisům 2020
Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob pro poplatníky, kteří využití možnosti dle bodu 3 čl. III. přechodných ustanovení k zákonu č. 299/2020 Sb., a uplatní v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně „očekávanou“ daňovou ztrátu.

4. Tisková zpráva ČSSZ: Od 1. 7. 2020 se podmínky pro nárok na čerpání ošetřovného vrátí do původního stavu
V úterý 30. června 2020 končí mimořádná vládní opatření, na jejichž základě bylo možné čerpat ošetřovné po celou dobu uzavření školských či dětských zařízení. Od 1. července 2020 tak lze opět čerpat ošetřovné pouze na dítě mladší 10 let, pokud je škola či školka uzavřena z nepředvídaných důvodů (havárie, epidemie aj.). Nárok na ošetřovné má rovněž zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocné dítě nebo jiného člena domácnosti.

5. COVID-19 - přehled nejvýznamnějších daňových a jiných úlev (aktualizace k 1. 7. 2020)
....... souhrn informací naleznete zde

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Tisková zpráva MF ČR: Peníze místo stravenek a vyšší příjmy obcím - Vláda schválila daňový balíček
Vláda v pondělí 22. června schválila návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Daňový balíček obsahuje očekávanou úpravu stravenkového paušálu a přináší rovné podmínky mezi domácími i zahraničními investory u zdanění příjmů z dluhopisů. V oblasti daně z nemovitých věcí pak Ministerstvo financí vyslyšelo požadavek samospráv získat možnost nastavit výši této daně pro jednotlivé městské části různě. 

2. Tisková zpráva GFŘ: Termíny pro podání a zaplacení některých daní bez sankcí se posouvají
Tzv. Liberační balíček III prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je hlavním důvodem to, aby podnikatelé a živnostníci získali ještě více času pro podání svých přiznání a na zaplacení daně z příjmu. Tím jim zůstanou ponechané důležité finanční prostředky k překonání těžkého období.
1. daň z příjmů - termín podání a platby:
- 1. 7. subjekty spadající pod působnost SFÚ
- 18. 8. ostatní fyzické a právnické osoby

2. daň z nabytí nemovitých věcí - termín podání a platby = 31. 12.
3. daň z přidané hodnoty - automatické prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení a pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením do 31. 7.
 

3. Tisková zpráva MF ČR: Protikrizový daňový balíček prošel podruhé Sněmovnou
Sněmovna v úterý 16. června již podruhé schválila balíček daňových změn, které mají zmírnit nepříznivé ekonomické dopady pandemie na podnikatele i firmy. Nově bude možné uplatňovat daňovou ztrátu i zpětně. Ubytovací služby a vstupné na sport a kulturu se přesouvají do nejnižší sazby DPH. Silniční daň u vozidel nad 3,5 tuny se sníží o 25 %. A obce budou moci osvobozovat od daně z nemovitosti u více mimořádných událostí. Balíček míří k podpisu prezidentovi a v účinnost vejde den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Podnikatelé i firmy získají možnost zpětně si uplatnit daňovou ztrátu u daní z příjmů fyzických a právnických osob (tzv. loss carryback). Dnes ji mohou uplatňovat až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově ji budou moci umořit i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, v němž ztráta vznikla. Pokud tedy vykážou za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Uplatnit daňovou ztrátu zpětně půjde už za zdaňovací období končící k 30. červnu 2020, a to v maximální výši 30 mil. Kč.
 

4. Tisková zpráva MF ČR: Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí schválila Sněmovna ve druhém čtení
Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny prošel v úterý 16. června Sněmovnou i ve druhém čtení. 

5. Sdělení Finanční správy v souvislosti s vládním návrhem zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli
V souvislosti s dopady onemocnění COVID 19 byl vypracován vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky (sněmovní tisk zákona 875). Zákon navrhuje vybraným zaměstnavatelům prominout pojistné za měsíce červen, červenec a srpen, které je povinen platit zaměstnavatel ve výši 24.8 % za zaměstnance. GFŘ upozorňuje plátce daně, že uvedený návrh zákona nemá vliv na konstrukci výpočtu základu daně (superhrubou mzdu) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů). Plátci daně, kterých se v případě schválení zákon dotkne, budou standardně navyšovat příjem poplatníka pro účely výpočtu základu daně zpravidla o 33,8 %. 

6. Podpora pro s.r.o. – nejčastější otázky a odpovědi - Aktualizováno 18. 6. 2020 

7. Silniční daň – Aktualizované dotazy a odpovědi naleznete zde

8. Tisková zpráva MF ČR: Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Paušální daň pro živnostníky míří na vládu

Ministerstvo financí předložilo na vládu k projednání návrh institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Přinese významné zjednodušení odvodových a daňových povinností, snížení administrativy a finanční úsporu. 

9. Tisková zpráva MPSV: Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění. Sněmovna schválila návrh ministryně Maláčové na rozšíření programu Antivirus
Poslanci dnes v úterý 16. června schválili novelu zákona o sociálním pojištění navrhovanou ministryní Janou Maláčovou (ČSSD). Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. MPSV tak poskytuje další cílenou podporu pro zmírnění dopadů koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst. Antivirus C má pomoci přibližně 88 % zaměstnavatelů a 1,4 milionu jejich zaměstnanců. Dopad na státní rozpočet se předpokládá ve výši max. 13,5 mld. Kč. Novela zákona byla poslanci projednána po takzvané „vratce“ ze Senátu a nyní ji musí ještě podepsat prezident republiky. 

10. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podrobné informace k promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců v rámci režimu C programu Antivirus. Informace naleznete zde   

11. Tisková zpráva MPSV: Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července změní
Od 1. července 2020 se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh společně posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku státní sociální podpory budou muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny jedince, se kterými žijí ve společné domácnosti, mimo jiné i manžele/lky či nezletilé nezaopatřené děti. Nikoli tedy už jen osoby, které mají v daném bytě trvalý pobyt. 

12. ČSSZ: Výplata důchodů do zahraničí – ukončení zjednodušeného způsobu zasílání tiskopisu potvrzení o žití v době mimořádné pandemické situace (COVID-19) k datu 1. 7. 2020

ČSSZ informuje, že s účinností od 1. 7. 2020 již nebude akceptovat potvrzení o žití bez úředního ověření vlastnoručního podpisu příjemce důchodu (důchodce) a rovněž nebude akceptovat potvrzení o žití s úředním ověřením podpisu důchodce zaslané v elektronické podobě (e-mailem) bez uznávaného elektronického podpisu. 

13. Tisková zpráva ČNB: ČNB částečně uvolňuje limity na hypotéky, snižuje proticyklickou kapitálovou rezervu
Bankovní rada ČNB ve čtvrtek 18. června po projednání Zprávy o finanční stabilitě dále uvolnila limity na hypotéky:
- Limit ukazatele LTV zůstává na 90 %
- Limit ukazatele DSTI byl nově zrušen
- Limit ukazatele DTI zůstává zrušen

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Finanční zpravodaj číslo 9/2020
Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události 

2. Tisková zpráva MF ČR: Parlament schválil novelu daňového řádu, která přinese online finanční úřad
Senát dnes (11. 6. 2020) ve zrychleném jednání schválil novelu daňového řádu. Návrh z dílny Ministerstva financí přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu. Novela dále zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem. Předloha rovněž umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh a upravuje formulářová podání při správě daní. 

3. ČSSZ: Informace pro správné podávání podkladů k ošetřovnému ze strany zaměstnavatele
Situace kolem viru Covid-19 citelně dopadla na zaměstnance a zaměstnavatele. V souvislosti s uzavřením školských zařízení vyvstala potřeba péče o děti zaměstnanců, kteří uplatňují nárok na ošetřovné. K rychlému a bezproblémovému zpracování dávek ošetřovného mohou jednotliví zaměstnavatelé přispět řádným podáním podkladů. Tím pomohou jednotlivým správám sociálního zabezpečení zvládat efektivně zpracovávat a urychlit výplatu jednotlivých dávek ošetřovného. 

4. Tisková zpráva MPSV: Ministryně práce Jana Maláčová prosadila pomoc pro samoživitele a samoživitelky
Vláda v pondělí 15. června schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na takzvané náhradní výživné. Díky němu samoživitelé a samoživitelky, kterým jejich partner či partnerka nepřispívá na dítě, nezůstanou bez peněz. Ve chvíli, kdy totiž selžou veškeré dostupné nástroje k vymáhání výživného, nastoupí stát. V Česku se o této formě pomoci diskutovalo 15 let. Současná vláda se k němu zavázala ve svém programovém prohlášení. Zákon nyní poputuje do Poslanecké sněmovny. 

5. Tisková zpráva MPSV: Další výrazná pomoc zaměstnavatelům i rodinám ze strany MPSV - Senát schválil novelu zákoníku práce
Senát dnes (10. 6. 2020) schválil novelu zákoníku práce připravenou ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a již schválenou Poslaneckou sněmovnou. Součástí novely je zejména změna výpočtu dovolené nebo snížení administrativní náročnosti při vydávání potvrzení o zaměstnání. Senát schválil novelu zákona bez pozměňovacích návrhů. 

6. Tisková zpráva MPO: Spouští se „ošetřovné“ za květen. OSVČ mohou podávat žádosti do 10. července
Od pátku 12. června mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o „ošetřovné“ za květen. A to v rámci 3. výzvy ze speciálního dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Podpora je určená lidem, kteří po uzavření škol či zařízení sociálních služeb kvůli koronaviru nemohou v kontextu s péčí o dítě nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 500 Kč za kalendářní den. O „ošetřovné“ se žádá prostřednictvím inteligentního on-line formuláře dostupného, stejně jako všechny detailní informace, na www.mpo.cz/osetrovneosvc. 

7. COVID-19 - přehled nejvýznamnějších daňových a jiných úlev (aktualizace k 11. 6. 2020) 

8. Nové lhůty pro fyzické i právnické osoby
- termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 = 18. srpna 2020
- lhůta pro podání přehledu se posune na 15. září 2020 (aktuálně se připravuje prodloužení na tento termín)
- termín pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovny se však naopak měnit nebude a zůstane 3. srpna 2020

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila prodloužení daňových úlev, do konce roku se odkládá platba daně z nabytí nemovitosti
Ministerstvo financí předložilo na dnešní jednání vlády návrh tzv. Liberačního balíčku III, který prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. 

2. Tisková zpráva GFŘ: Kompenzační bonus exekutorovi ani bance nepatří
Kompenzační bonus nepodléhá exekuci a svoji povahu neztrácí ani připsáním na bankovní účet. Generální finanční ředitelství proto informovalo, že pokud bude žadateli vyplacen kompenzační bonus na exekučně postižený bankovní účet, je nutné se obrátit na banku se žádostí o vyplacení peněžních prostředků.
 

3. Finanční správa: Informace o ztrátě razítka úřadu
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj sděluje, že došlo ke ztrátě razítka úřadu (obdélníkového) o rozměrech 53 x 20 mm. Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 08 a jeho ztráta byla zjištěna dne 15. 5. 2020. Dokumenty opatřené tímto razítkem počínaje dnem 1. 2. 2020 je třeba považovat za neplatné. 

4. Tisková zpráva MPSV: Program Antivirus A se prodlouží do konce srpna
Vláda ČR na svém pondělním zasedání schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení režimu A programu Antivirus, který zmírňuje přímé dopady nákazy COVID-19. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují (veletrhy, kulturní festivaly atd.). Antivirus A se prodlouží až do 31. srpna 2020. Náklady MPSV odhaduje na max. 604, 8 mil. Kč. 

5. ČSSZ: Informace zaměstnavatelům
ČSSZ oznamuje, že během noci z 1. 6. na 2. 6. 2020 došlo k chybě v generování notifikací a k 32 000 neschopenkám u 18 940 zaměstnavatelů byla nesprávně generována jejich storna.
O následných krocích informovala ČSSZ v 
„Informaci zaměstnavatelům ve věci chybně generovaných storen eNeschopenek v noci z 1. 6. na 2. 6. 2020“ ze dne 4. 6. 2020.  

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané zákony vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (prodloužení pozastavení elektronické evidence tržeb do 31. 12. 2020)
- Zákon
č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (úprava podmínek vzniku nároku na kompenzační bonus pro společníky malých společností s ručením omezeným)
- Zákon
č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů (odložení plateb pojistného na sociální zabezpečení, které platí zaměstnavatel, za květen až červenec 2020 do 20. 10. 2020 a podmínky pro snížení penále o 80 % za toto dlužné pojistné; od 1. 6. 2020 pouze bezhotovostní platby na účet OSSZ; podávání přehledu o pojistném, ELDP a dalších tiskopisů výhradně v elektronické podobě; prodloužení nároku na ošetřovné do 30. 6. 2020)

2. Finanční správa: Zásadní chyby při vyplňování Žádosti o pomoc společníkům malých s. r. o.
Finanční správa žádá společníky, kteří posílají vyplněný formulář o Pomoc společníkům malých s. r. o. (datovou schránkou, e-mailem, poštou) a jejich bydliště je v jiném městě, než sídlo společnosti, aby zasílali žádosti na správný finanční úřad – územní pracoviště, kam podávají vlastní přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zjednoduší a zrychlí tím vyřízení své žádosti.
Pomoc společníkům malých s.r.o.
Žádost v rámci Pomoci společníkům malých s. r. o. včetně pokynů k vyplnění je dostupná
zde.

3. Tisková zpráva MF ČR: Vláda ukončila cenové moratorium na nájemné z bytů
V pondělí 1. června vláda na návrh Ministerstva financí ukončila cenové moratorium, které neumožňovalo zvyšovat nájemné z bytů po dobu trvání mimořádných opatření. Cílem moratoria bylo ochránit nájemníky v době snížené mobility obyvatel, kdy byly omezeny možnosti prohlídek a stěhování. V tuto chvíli již pohyb osob není omezen, prohlídky bytů probíhají a k dalšímu trvání cenového moratoria tak už není důvod.

 

4. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila účinnější opatření v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu
Vláda v pondělí 1. června schválila návrh zavádějící účinnější opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Návrh z dílny Ministerstva financí přejímá do českého právního řádu požadavky vyplývající z evropské legislativy (tzv. AML směrnice). Předloha do národní úpravy rovněž zapracovává aktuální doporučení Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Moneyval) ve věci implementace Mezinárodních standardů v boji proti praní peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení (Doporučení FATF) a řeší požadavky z praxe. Cílem je tak do českého právního řádu zavést moderní právní úpravu boje proti praní peněz a proti financování terorismu odpovídající mezinárodním standardům v této oblasti, která přispěje k předcházení aktuálním teroristickým hrozbám.

 

5. Tisková zpráva MF ČR: Daňový balíček přináší stravenkovou revoluci i vyšší příjmy pro obce
Ministerstvo financí předkládá vládě návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Daňový balíček obsahuje očekávanou úpravu stravenkového paušálu a přináší rovné podmínky mezi domácími i zahraničními investory v oblasti zdanění příjmů z dluhopisů. Součástí balíčku je také změna v oblasti daně z nemovitých věcí, kde Ministerstvo financí vyslyšelo požadavek samospráv získat možnost nastavit výši této daně pro jednotlivé městské části různě, a osvobození rodičů hospitalizovaných dětí od místních poplatků.

 

6. Tisková zpráva MF ČR: Poslanci schválili upravenou novelu, která přinese online finanční úřad
Poslanecká sněmovna na schůzi dne 27. května ve zrychleném jednání schválila novelu daňového řádu. Návrh z dílny Ministerstva financí přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu. Novela dále zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem. Předloha rovněž umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh a upravuje formulářová podání při správě daní. Materiál vychází z původní předlohy, která nebyla v minulém měsíci Poslaneckou sněmovnou přijata poté, co ji Senát poslancům vrátil.

 

7. Finanční správa: Sdělení v souvislosti s uložením pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb po dobu nouzového stavu
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. března 2020 č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu nouzového stavu byla v souladu s § 35 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon), uložena pracovní povinnost studentům pro poskytování sociálních služeb. Jak posoudit z pohledu zákona o daních z příjmů peněžní náhradu za nařízený povinný výkon pracovní činnosti?

 

8. Tisková zpráva MF ČR: Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí schválila Sněmovna v prvním čtení
Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny dne 27. května 2020 prošel Sněmovnou v prvním čtení.
Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019. Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Cílem opatření je omezit prostor pro spekulanty na realitním trhu.

 

9. Tisková zpráva MF ČR: Poslanci schválili protikrizový daňový balíček
Poslanecká sněmovna v pátek 29. května ve zrychleném jednání schválila balíček daňových změn, které mají zmírnit nepříznivé ekonomické dopady pandemie na podnikatele i firmy. Návrh zavádí institut zpětného uplatnění daňové ztráty a snižuje DPH u ubytovacích služeb a vstupného na sport a kulturu na 10 %. Snižuje také silniční daň u vozidel nad 3,5 tuny o 25 % a rozšiřuje oprávnění obcí osvobozovat od daně z nemovitostí při mimořádných událostech. Protikrizový daňový balíček nyní míří do Senátu.
Svaz účetních České republiky v rámci spolupráce s KDP ČR podpořil návrh zákona umožňujícího zpětné uplatnění daňové ztráty.

 

10. Tisková zpráva MPSV: Firmy do 50 zaměstnanců zřejmě nebudou muset platit sociální pojištění - Poslanci podpořili návrh ministryně Maláčové
Poslanecká sněmovna v pátek 29. května ve stavu legislativní nouze schválila novelu zákona o sociálním pojištění. Pro návrh ministryně Jany Maláčové (ČSSD) na další finanční pomoc firmám zvedla ruku drtivá většina poslanců. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Jde o další cílenou podporu MPSV pro zmírnění dopadů koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst. Antivirus C má pomoci přibližně 88 % zaměstnavatelů a 1,4 milionu jejich zaměstnanců.
V rámci návrhu zákona byl schválen pozměňovací návrh, který navrhuje zpětné navrácení dosavadní osmidenní lhůty pro zasílání oznámení o nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání příslušné OSSZ.
Svaz účetních České republiky vnímal nedávné zkrácení lhůty pro administraci přihlášení, resp. odhlášení zaměstnanců příslušné správě sociálního zabezpečení jako neúměrnou administrativní zátěž a připojil se k iniciativě za zrušení této absurdní podmínky.

 

11. Tisková zpráva MPSV: MPSV prosadilo výraznou pomoc zaměstnavatelům i rodinám. Sněmovna schválila novelu zákoníku práce
Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu zákoníku práce připravenou ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Součástí novely je zejména ukotvení sdíleného pracovního místa. Tato novinka umožní zvláště rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život. Pro zaměstnavatele je zároveň jednoduchým nástrojem na zavedení kratších pracovních úvazků bez složité administrativní zátěže.

 

12. ČSSZ: Tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
Rodiče, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit své dítě do školy, školky, dětských skupin či denních stacionářů, mají i nadále nárok na ošetřovné, a to od 1. května do 30. června 2020.
Proto po skončení měsíce května budou pečující osoby za tento měsíc vykazovat dobu péče již na upraveném formuláři „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Aktualizovaný tiskopis najdete
zde.

 

13. ČSSZ: Trvalé uzavření pokladen OSSZ od 1. 6. 2020
Od 1. 6. 2020 dochází k TRVALÉMU UZAVŘENÍ POKLADEN JEDNOTLIVÝCH OSSZ, a to na základě zákona č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů. Placení pojistného, penále, přirážky k pojistnému, pokut a dluhu v oblasti nemocenského pojištění je od tohoto data možné provádět pouze bezhotovostně na příslušný účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb (ČNB).

 

 

 

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

 

1. Sbírka zákonů:
Od 19. 5. 2020 je účinný zákon č. 248/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Díky tomuto zákonu mohou zaměstnanci opět žádat Úřad práce o vyplacení alespoň části mzdových nároků, které jim zaměstnavatel v platební neschopnosti dluží. Do této doby tomu bránil zákon č. 191/2020 Sb. přijatý ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru pro oblast justice, insolvencí a exekucí.

 

2. Tisková zpráva MF ČR: Ministerstvo financí překládá vládě protikrizový daňový balíček
Ministerstvo financí předložilo v pondělí 25. května vládě návrh daňových změn, které pomohou podnikatelům a firmám překlenout nepříznivé ekonomické dopady koronavirové pandemie. V oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a sportovní akce a vstupného na sportoviště se snižuje DPH na 10 %. Návrh také počítá s poklesem silniční daně o 25 % u nákladních aut nad 3,5 tuny. Díky institutu zpětného uplatnění daňové ztráty si budou poplatníci moci uplatnit ztrátu za rok 2020 v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018 a získají tak přeplatek od Finanční správy. A rozšiřuje se také oprávnění obcí osvobozovat od daně z nemovitostí v důsledku mimořádných událostí.

 

3. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019. Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Cílem opatření je omezit prostor pro spekulanty na realitním trhu.

 

4. Tisková zpráva GFŘ: Provoz na finančních úřadech po skončení nouzového stavu
S postupným uvolňováním opatření souvisejících s ukončením nouzového stavu obnovuje Finanční správa provoz na finančních úřadech a v následujících dnech začnou zaměstnanci postupně provádět i běžnou kontrolní činnost.

 

5. Tisková zpráva GFŘ: Podmínky pro získání kompenzačního bonusu pro OSVČ v případě souběhu samostatné výdělečné činnosti se zaměstnáním
Finanční správa znovu upozorňuje, že kompenzační bonus pro OSVČ není zpravidla možné přiznat osobám, které jsou zaměstnány, pokud jim v důsledku výkonu činnosti zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Zvláštním případem jsou zaměstnanci vykonávající pedagogickou činnost, u kterých účast na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.

6. XSD User Guide DAC6 v3.02
Zde naleznete soubor XSD User Guide DAC6 ve verzi 3.02, který obsahuje povinná pole a strukturu podání Oznámení povinné osoby o oznamovaném přeshraničním uspořádání. XSD User Guide DAC6 můžete využít k tvorbě podání prostřednictvím aplikací třetích stran.

 

7. Tisková zpráva MPSV: Ministryně Maláčová na vládě prosadila rozšíření programu Antivirus. Má pomoci ochránit další stovky tisíc pracovních míst
Vláda na jednání v pondělí 25. května schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na další finanční pomoc firmám. Jedná se o tzv. režim C programu Antivirus, tedy odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Cílem opatření je zmírnit ekonomické dopady epidemie nemoci COVID-19 na zaměstnavatele a zejména na zaměstnanost. Jde o další cílenou podporu za účelem zachování maximálního počtu pracovních míst. Opatření je zaměřeno na široký segment přibližně 88 % zaměstnavatelů a zhruba 1,4 milionu jejich zaměstnanců.

 

8. Tisková zpráva MPSV: Další pomoc státu – zaměstnavatelé mohou odložit platby na sociální zabezpečení, rodičům zůstane nárok na ošetřovné
Až do 20. října letošního roku si zaměstnavatelé budou moci odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Zachována za toto období zůstane povinnost odvodů pojistného za zaměstnance (tj. 6,5 % z hrubých mezd). Společně s touto úpravou byl předložen i návrh na úpravu ošetřovného. Nárok na něj tak až do 30. června zůstane všem rodičům, kteří nemohou z objektivních důvodů dát dítě do školy či školky. Návrh obsahuje také změny pravidel pro komunikaci s ČSSZ. Návrhy MPSV dnes schválil Senát a k jejich konečnému vstupu v platnost zbývá už jen podpis prezidenta republiky.

9. Tisková zpráva MPSV: Nárok na ošetřovné prodloužen až do 30. června. Co nyní čeká rodiče a pečující?
Od 21. května platí, že nárok na ošetřovné je ponechán až do letošního 30. června rodičům, resp. pečujícím osobám z důvodu uzavření škol, školek a dalších zařízení. Co se změní, co nadále platí a jak mají rodiče postupovat?

 

10. Tisková zpráva MPSV: MPSV spustilo kampaň na podporu BOZP. Prevence by měla být pro zaměstnavatele klíčová
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (VÚBP) spustilo MPSV kampaň pro zaměstnavatele s názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI. Cílem této kampaně je upozornit zaměstnavatele na fakt, že investovat do BOZP se vyplatí. Tato hlavní myšlenka bude propagována prostřednictvím pěti postupně zveřejňovaných ilustračních příběhů popisujících smrtelné nebo závažné pracovní úrazy.

 

11. Studie ACCA odhaluje dopady Covid-19 na světovou ekonomiku i cesty k zotavení
Dopad pandemie Covid-19 na světovou ekonomiku je nezměrný. Kriticky jsou ohroženy jak firmy, zejména malé a střední, tak i veřejný sektor. Důsledky krize se promítají i do práce auditorských firem a finančních expertů.

 

12. Kurzarbeit bude dále pokračovat - Vláda prodlouží program Antivirus až do konce srpna
Vláda prodlouží kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky na náhrady mzdy do konce srpna. V podkladech k návrhu zákona o odpuštění odvodů, které má být další podporou z Antiviru, to uvedlo ministerstvo práce. Program měl původně pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce května. Prodloužení do konce prázdnin žádali zaměstnavatelé. Návrh projedná tripartita a poté vláda.

 

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané zákony vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 238/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od 1. 7. 2020)
- Zákon
č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od 1. 1. 2021)

2. Vláda na svém jednání 18. května schválila úvěrový program COVID III + Stát přispěje i na nájmy podnikatelům, které zasáhla krize
- Vláda schválila úvěrový program pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem COVID III. Kabinet na záruky vyčlenil 150 miliard korun, Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) tak bude moci ručit za půjčky až 500 miliard korun.
- Stát přispěje na komerční nájem podnikatelům zasaženým koronavirovou krizí 50 procent v případě, že ho majitel o 30 procent sníží a nájemce doplatí pětinu. Podpora do maximální výše deset milionů korun se bude vztahovat na duben, květen a červen. Nájemci, kteří nájem platí veřejnému subjektu, dostanou rovnou podporu 80 procent.

 

3. Ministerstvo financí varuje před výzvou k úhradě poplatku za evidenci subjektu v registru
V současné době jsou prostřednictvím datové schránky p3evem5 zasílány výzvy k úhradě poplatku ve výši 1 000 Kč za „vedení v registru“. Odesílatelem je soukromá společnost registr subjektů s.r.o.

4. Tisková zpráva GFŘ: Finanční správa od pondělí obnovuje provoz pracovišť v režimu 2 + 2
Od pondělí 18. května 2020 Finanční správa obnovila provoz svých územních pracovišť pracujících v režimu 2+2, která byla dočasně uzavřena v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Pracoviště budou v provozu v úředních dnech, a to v pondělí a ve středu v době od 8:00 hod. do 17:00 hod.

 

5. Tisková zpráva GFŘ: Odhalení pokusů o zneužití kompenzačního bonusu
Finanční správa na základě výsledků analytické činnosti odhalila již několik pokusů o zneužití vyplácení kompenzačního bonusu pro živnostníky. V současné době proto podala k dnešnímu dni první dvě trestní oznámení a další připravuje. V prvním případě chtěl neoprávněný žadatel vylákat na výplatě kompenzačního bonusu 875 tisíc korun. Podal žádosti jménem OSVČ, které však o bonus nežádaly. Další zjištěné případy mají obdobný postup. Žádosti podala osoba za žadatele, kteří už ale podali žádost pod svým jménem a na svůj účet.

 

6. Finanční správa: Informace k úhradě povinných testů na COVID-19

 

7. Rubrika nejčastějších dotazů, které se týkají programu Pětadvacítka pro OSVČ, je nyní pro přehlednost rozdělena na dvě bonusová období.

 

8. Dne 13. 5. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření k pracovnělékařským prohlídkám

 

9. Tisková zpráva MPSV: Vláda projednala nová mezinárodní pravidla pro práci na moři
Vláda na dnešním jednání vzala na vědomí úpravu pracovních podmínek námořníků přijatou v roce 2018 Mezinárodní organizací práce. Tato úprava reaguje na dopady pirátství a námořního lupičství.

 

10. Tisková zpráva MPSV: Zaměstnanci firem v platební neschopnosti budou moci opět požádat Úřad práce o vyplacení dlužné mzdy
Zaměstnanci firem, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu, protože je v platební neschopnosti, budou opět moci požádat o vyplacení mzdového nároku Úřad práce. Možnost domáhat se dlužné mzdy touto cestou aktuálně brání zákon přijatý ke zmírnění dopadů epidemie pro oblast justice, insolvencí a exekucí.

 

11. Tisková zpráva MPSV: Odklad splatnosti sociálního pojištění pomůže zaměstnavatelům překonat obtíže
Zaměstnavatelé budou moci až do 20. října letošního roku odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Z hrubých mezd by odváděli pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Návrh MPSV ve středu 13. května schválila dolní komora. Zároveň poslanci schválili pozměňovací návrh ohledně ošetřovného. Podle tohoto návrhu budou mít nárok na ošetřovné všichni rodiče, kteří nemůžou z objektivních důvodů dát dítě do školy či školy. Materiál musí ještě projednat Senát PČR a podepsat prezident republiky.

12. ČSSZ: Předali jste kompletně vyplněné podklady pro výplatu dávky svému zaměstnavateli před více než 30 dny a stále nemáte vyplacenou dávku? Vyplňte kontaktní formulář a ČSSZ případ prověří.
Na Českou správu sociálního zabezpečení se v posledních týdnech obracejí někteří její klienti s dotazy ohledně stavu výplaty ošetřovného, nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství. ČSSZ na svých webových stránkách 15. května 2020 spustila online kontaktní formulář, jehož prostřednictvím může žadatel požádat o prověření stavu zpracování dané dávky a získat o situaci konkrétní informaci.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

 

1. Vybrané zákony vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 228/2020 Sb. o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2 (účinnost od 6. 5. 2020)
- Zákon
č. 229/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (účinnost od 7. 5. 2020)
- Zákon
č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (účinnost od 6. 5. 2020)
- Zákon
č. 231/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (základní účinnost od 1. 6. 2020)
- Zákon
č. 234/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (účinnost od 8. 5. 2020)

 

2. Finanční zpravodaj číslo 8/2020
- POKYN č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů
- Sdělení k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 

3. Tisková zpráva MPO: Spouští se „ošetřovné“ OSVČ za duben - MPO očekává desítky tisíc žádostí

Ode dneška (11. 5. 2020) od 11.00 hodin mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o „ošetřovné“ za duben. A to v rámci 2. výzvy ze speciálního dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

 

4. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila narovnání pravidel DPH u dodání zboží ze zahraničí
Vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty z dílny Ministerstva financí, která odstraňuje nerovné daňové zacházení u dodání zásilek v rámci přeshraničního elektronického obchodování. V současné době podléhají DPH všechny zásilky ze zemí EU, naopak malé zásilky v hodnotě méně než 22 eur pocházející ze zemí mimo EU jsou od DPH osvobozeny. Novela tuto výjimku pro malé zásilky s účinností od 1. ledna 2021 ruší a narovnává tak konkurenci mezi dodavateli z EU i ze třetích zemí.

 

5. Tisková zpráva MF ČR: Sněmovna rozhodla o pokračování Pětadvacítky, Finanční správa vyplatila už 10,7 miliardy korun
Ve Sněmovně ve středu 6. května i na podruhé prošel původní návrh novely zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ zasažené koronavirem, čímž bylo přehlasováno senátní veto. Pokud novelu podepíše Prezident republiky, bude podpora 500 Kč denně pokračovat i v období od 1. května do 8. června 2020. Žádat bude možné od 7. května.

 

6. Tisková zpráva MF ČR: Sněmovna souhlasí s odkladem EET do konce roku 2020
Poslanecká Sněmovna ve středu 6. května 2020 schválila návrh Ministerstva financí, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

 

7. Ministerstvo financí varuje před podvodnými e-mailovými zprávami
V nedávné době se objevily falešné e-maily snažící se adresáta přesvědčit (např. zneužití loga MF), že odesílatelem je Ministerstvo financí.

 

8. Tisková zpráva MPSV: Poslanci schválili návrh MPSV na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
Poslanci schválili návrh MPSV na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Materiál reaguje na přijaté opatření z 24. dubna (tzv. lex covid justice), podle kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna. Kvůli tomuto opatření nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy. ÚP ČR pak bude dlužnou částku od zaměstnavatelů vymáhat až 3 měsíce poté, co přestane tzv. lex covid justice platit. Změny musí ještě projednat Senát a podepsat prezident ČR.

 

9. Tisková zpráva MPSV: Další velká pomoc firmám. Vláda schválila návrh MPSV v oblasti sociálního pojištění
Firmy a podniky si mohou do 20. října odložit platby sociálního pojištění (24,8 % mezd) za 3 měsíce (květen, červen a červenec). Z hrubých mezd by odváděly pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Materiál musí ještě projednat Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

 

10. Tisková zpráva ČNB: ČNB snižuje úrokové sazby a přijímá další opatření
Bankovní rada České národní banky na svém jednání ve čtvrtek 7. května snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 75 bazických bodů na 0,25 %. Současně rozhodla o snížení lombardní sazby na 1,00 %. Diskontní sazba zůstala nezměněna na 0,05 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 11. května 2020.

 


SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE:

 

1. Díky Svazu účetních ČR budou výkazy veřejnoprávních institucí přehlednější
Nedávno jsme připomínkovali prováděcí vyhlášku k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., která je určena tzv. vybraným účetním jednotkám, tj. takovým, které mají vazbu na veřejnoprávní rozpočet. Ministerstvo financí akceptovalo připomínky Svazu účetních ČR, které měly za cíl napravit dlouhodobě nesprávně definovaný přehled o peněžních tocích, a díky našemu návrhu změny v přechodných ustanoveních bude umožněno vykazovat peněžní toky správně od nejbližší sestavované účetní závěrky. Více zde.

2. Tisková zpráva SÚ ČR: Profesní pojištění účetních (nejen) v době koronavirové

 

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

 

1. Tisková zpráva MF ČR: Podnikatelé nebudou evidovat tržby do konce roku 2020
Vláda v pondělí 4. května 2020 schválila návrh Ministerstva financí, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

 

2. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila podporu pro společníky malých s.r.o.
Po vzoru Pětadvacítky pro poškozené OSVČ půjde o přímou podporu vyplacenou formou kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně za celkové období od 12. března do 8. června, tedy o max. 44 500 Kč.

 

3. Ministerstvo financí varuje před podvodnými e-mailovými zprávami
V nedávné době se objevily falešné e-maily snažící se adresáta přesvědčit (např. zneužití loga MF), že odesílatelem je Ministerstvo financí.

 

4. Tisková zpráva MF ČR: Firmám usnadní využívání elektromobilů příručka Daňové otázky elektromobility
Společná tisková zpráva Svazu průmyslu a dopravy ČR a Ministerstva financí ČR: E-mobilita je v mnohých ohledech nové téma. Nejasnosti v daňových postupech proto nesmí být bariérou pro další rozvoj elektromobility v České republice. Z tohoto důvodu byla zveřejněna příručka „Daňové otázky elektromobility“. Připravil ji Svaz průmyslu a dopravy ČR společně se svými členy a projednal ji se zástupci Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Sdružení automobilového průmyslu. Příručka například vyjasňuje, jakým způsobem účtovat dobíjení firemních elektromobilů v domácnosti zaměstnanců nebo režimy pořízení dobíjecích wallboxů a jejich využívání pro služební i pro soukromé účely.

5. MF ČR: Stanovisko k vlivu změny sazby DPH od 1. 5. 2020 na věcně usměrňovanou cenu vody

 

6. MF upozorňuje: Kompenzační bonus nepodléhá exekuci
Finanční správa v těchto dnech osobám samostatně výdělečně činným vyplácí kompenzační bonus v rámci záchranného programu Pětadvacítka. V této souvislosti opět připomínáme, že kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

 

7. Tisková zpráva MF ČR: Od 1. května se snižuje DPH na 10 % u širokého spektra zboží a služeb
S účinností od 1. května 2020 dochází k výraznému snížení daně z přidané hodnoty u celé řady zboží a služeb na 10 %. Nově jsou ve druhé snížené sazbě DPH zařazeny oblast stravování, některé řemeslné a odborné služby a také vodné a stočné. Dále se sjednotily sazby ve výši 10 % také u knih, e-knih a audioknih.

 

8. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Ministerstvo financí na jednání vlády 30. dubna předložilo návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Vláda návrh v upraveném znění schválila a ten nyní poputuje do Sněmovny. Projednán bude ve standardním legislativním procesu.

 

9. Tisková zpráva MPSV: Vláda schválila návrh MPSV na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
Vláda v pondělí 4. května schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Materiál reaguje na přijaté opatření z 24. dubna (tzv. lex covid justice), podle kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna. Kvůli tomuto opatření nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy.

10. ČSSZ: Pro vyplacení ošetřovného z důvodu uzavření školských a dětských zařízení bude od dubna stačit jediný formulář
Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí prodloužené ošetřovné po celou dobu uzavření škol a zařízení, která před zahájením povinné školní docházky pečují o děti, aby jejich rodiče mohli vykonávat zaměstnání.

 

11. ČSSZ: Novela zákona přináší zvýšení ošetřovného, nově mají nárok na ošetřovné i tzv. dohodáři
Ve čtvrtek 30. dubna 2020 prezident ČR podepsal novelu zákona, díky které po dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení dochází ke zvýšení ošetřovného z dosavadních 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu.

 

12. Antivirus - nejčastější chyby ve vyúčtování
Podali jste žádost o příspěvek na náhradu mezd v rámci Programu Antivirus a Úřad práce ČR s Vámi uzavřel dohodu o jeho poskytnutí? Pak už zbývá jen doložit vyúčtování, na jehož základě Vám ÚP ČR může peníze poskytnout. Aby vše proběhlo hladce, vyvarujte se případných chyb při předložení požadovaných podkladů.

 

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:

- Zákon č. 186/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 24. 4. 2020)
-
Zákon č. 190/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) (účinnost od 25. 4. 2020)
-
Zákon č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (účinnost od 24. 4. 2020)
-
Nařízení vlády
č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů (účinnost od 24. 4. 2020)
-
Zákon č. 209/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (účinnost od 27. 4. 2020)
-
Zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání (účinnost od 27. 4. 2020)

2. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila upravenou novelu, která přinese online finanční úřad
Vláda na schůzi v pondělí 27. dubna schválila novelu daňového řádu. Návrh z dílny Ministerstva financí přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu. Novela dále zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem. Předloha rovněž umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh a upravuje formulářová podání při správě daní. Materiál vychází z původní předlohy, která nebyla v minulém týdnu Poslaneckou sněmovnou přijata poté, co ji Senát poslancům vrátil.

3. MF ČR: Nárok osob s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijního spoření
Osobám s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které na území České republiky nemají povolen trvalý pobyt, avšak jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, resp. důchodového pojištění podle českých právních předpisů, po dobu přechodného období, tzn. od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, vzniká nárok na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření za stejných podmínek, jako osobám s bydlištěm na území členského státu Evropské unie. Ode dne 1. 1. 2021 bude těmto osobám vznikat nárok na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření pouze v případě, že jim bude povolen trvalý pobyt na území České republiky.

 

4. MF ČR: Nárok státních příslušníků Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na státní podporu stavebního spoření
Státním příslušníkům Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří na území České republiky nemají povolen trvalý pobyt a byl jim pouze vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, po dobu přechodného období, tzn. od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, vzniká nárok na státní podporu stavebního spoření za stejných podmínek, jako občanům Evropské unie. Ode dne 1. 1. 2021 bude těmto osobám vznikat nárok na státní podporu stavebního spoření pouze v případě, že jim bude povolen trvalý pobyt na území České republiky.

5. Tisková zpráva MF ČR: Sněmovna dala zelenou pokračování Pětadvacítky, Finanční správa vyplatila již 6,5 miliardy korun
V Poslanecké sněmovně prošel dne 23. dubna druhým a třetím čtením návrh novely zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ zasažené koronavirem. Sněmovna tak posvětila návrh na pokračování programu Pětadvacítka, který v pondělí 20. dubna předložilo Ministerstvo financí a schválila vláda. Novela zákona má za cíl dále zmírňovat negativní dopady epidemie koronaviru na OSVČ v důsledku trvání vládních omezení. Zajistí prodloužení přímé podpory pro poškozené OSVČ s výjimkou těch, které jsou účastny na nemocenském pojištění jako zaměstnanci. Na základě přijatého poslaneckého pozměňovacího návrhu se přitom nově nebude přihlížet k zaměstnání spočívajícímu v pedagogické činnosti. Novela zákona vychází z platných parametrů stávající Pětadvacítky a zachován zůstává okruh žadatelů (s výjimkou pedagogů). Stejně jednoduchá zůstává i žádost. Podnikateli stačí pro vyplacení kompenzačního bonusu vyplnit jednostránkovou žádost a čestné prohlášení potvrzující, že splňuje zákonem stanovené podmínky. Přímá podpora bude i nadále poskytována formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně, a to za další bonusové období od 1. května do 8. června, což odpovídá nejzazšímu datu otevření provozoven podle platného vládního harmonogramu uvolňování podnikatelských aktivit. V plné výši tedy bude možné nově žádat o podporu v maximální výši 19 500 Kč.

 

6. Tisková zpráva MF ČR: „Vylité pivo“ bude osvobozeno od daně, prodlouží se lhůta pro skladování a doprodej cigaret i pro nárokování vratky daně ze zelené nafty
Ve zkráceném projednání v rámci legislativní nouze byly dnes (22. 4.) v Poslanecké sněmovně schváleny změny v zákoně o spotřebních daních. Ministerstvo financí připravilo na jednání dva pozměňovací návrhy, které byly oba přijaty.

7. Tisková zpráva GFŘ: Finanční správa upozorňuje na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v případě souběhu podnikání a zaměstnání
Finanční správa již několik dní vyplácí kompenzační bonus ve výši až 25 000 Kč. Jedná se o přímou podporu pro osoby samostatně výdělečně činné, které jsou ekonomicky zasaženy šířením koronaviru SARS CoV-2. Finanční správa ale upozorňuje, že na kompenzační bonus nemají nárok osoby, které vykonávají činnost, v jejímž důsledku jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec. O bonus tak obvykle nemohou žádat OSVČ, jež jsou zároveň zaměstnány. Podmínky pro uplatnění kompenzačního bonusu v případě souběhu podnikání a zaměstnání jsou uvedeny níže.

 

8. Tisková zpráva GFŘ: QR kód a internetové bankovnictví – to jsou hlavní způsoby platby daně z nemovitých věcí v době nouzového stavu
Poplatníkům už přicházejí složenky s částkou k zaplacení daně z nemovitých věcí. Na každé složence je QR kód, přes který můžete tuto daň zaplatit. Pochopitelně, internetové bankovnictví, je dalším způsobem jak splnit svou daňovou povinnost pohodlně a bezpečně z domova.

9. Tisková zpráva MPSV: Program Antivirus se prodlouží do konce května
Vláda ČR na svém zasedání v pondělí 27. dubna schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus. Jde o další významný krok směrem k cílené pomoci na udržitelnost pracovních míst zaměstnanců. Období, kdy budou zaměstnavatelům propláceny náklady vynaložené na náhrady mezd včetně povinných odvodů, bylo prodlouženo o jeden měsíc, tedy až do 31. 5. 2020.

 

10. Tisková zpráva MPSV: Ošetřovné se zřejmě zvýší na 80 %, nárok budou mít i DPP a DPČ. Návrh ministryně Maláčové podpořila Sněmovna
Poslanci podpořili návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu. Jeho výše se změní automaticky a bude platit zpětně od 1. dubna do 30. června. Nárok na ošetřovné budou mít i ti, kteří nebudou moct dát dítě do školy, i když bude částečně obnovená výuka. A ošetřovné dostanou i takzvaní „dohodáři“. Změny ještě musí schválit Senát a podepsat prezident republiky.

 

11. Tisková zpráva MPSV: MPSV přichází s pomocí pro přeshraniční pracovníky
Ministerstvo práce a sociálních věcí si je vědomo velmi složité situace mnohých Čechů pravidelně dojíždějících za prací do zahraničí v rámci EU (tzv. pendlerů) a dopadu na jejich rodiny při ztrátě zaměstnání v souvislosti s nemocí COVID-19. Nově jsme proto připravili řešení, aby mohli pendleři získat podporu v nezaměstnanosti (dále jen „podporu“) pokud přijdou o práci v zahraničí nejen rychleji, ale i s méně dokumenty než obvykle. To vše navíc elektronicky.

 

 

 

 

Právě vyšla nová kniha Národní účetní rady: Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

15. 5. 2019

Národní účetní rada slaví v letošním roce 2019 dvacet let své existence a rozhodla se při této příležitosti aktualizovat svoji původní publikaci, která vyšla poprvé v roce 2012 jako představení Národní účetní rady a výsledků její práce co nejširší veřejnosti. První vydání knihy z roku 2012 se setkalo s pozitivním ohlasem čtenářů, byla zcela rozebrána a doufáme, že zabírá čestné místo v knihovnách zejména daňových poradců, auditorů, soudců, finančních úředníků, účetních, ekonomů, pedagogů a studentů ekonomických a právních předmětů, ale i vlastníků firem a jejich manažerů.

Všechny dosud schválené a vydané Interpretace Národní účetní rady, které byly zahrnuty do této publikace, prošly oproti původnímu vydání autorskou revizí, při které byly opraveny nejen drobné formulační nebo gramatické nedostatky, ale text Interpretací byl aktualizován tak, aby obsahoval správné reference na platné právní předpisy, které byly v mezičase od původního data vydání Interpretace do dnešního dne změněny nebo nahrazeny (například z důvodu rekodifikace občanského a obchodního práva apod.) Publikace není jen formou zveřejnění prostého textu Interpretací, ale je doplněna o autorský komentář jednotlivých zpracovatelů Interpretací zahrnující úvodní popis důvodů a okolností, proč Interpretace vznikla, průběhu jejího schvalování, dále o autorské příklady, které ilustruji použití Interpretace, a na závěr také o dopady nebo doporučení pro tvorbu účetních předpisů. Veříme, že tyto doplněné a aktualizované části napomohou významně porozumění Interpretace, a tím i její správné aplikaci v praxi účetních jednotek, stejně tak jako lepší Interpretaci údajů v účetních závěrkách ze strany jejich uživatelů.

Přestože jsou jádrem této publikace komentované aktualizované texty Interpretací, tvoří důležitou část publikace také její úvodní části, které popisují důvody vzniku a vývoj finančního účetnictví, vznik a způsob fungování Národní účetní rady včetně charakteristik jejích členů a také koncepční rámec Interpretací NÚR, který představuje jejich předmluva upravující proces tvorby, schvalování a aplikace Interpretací.

V neposlední řadě najdete v publikaci informaci o seminářích Národní účetní rady, které dnes již představují tradiční prestižní akci, které se vždy závěrem roku účastní téměř 400 účetních, auditorů, daňových poradců, studentů a ostatních odborníků v souvisejících oblastech. Připojena je také obrazová příloha obsahující vybrané fotografie ze seminářů NÚR a oslav 10., 15. a 20. výročí od jejího založení v roce 1999.

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance