Svaz účetních

Svaz účetních

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

                                                                 POZVÁNKA

 

 

na webinář pořádaný dne 15. 12. 2022

 

doba konání  :  9.00-14.00 hod.

přednášející   :  Ing. Pavel Bezděk

 

        

                 

                  Daň z příjmu fyzických a právnických osob

 

 

 

 

Program:

 

Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2022/2023, změny v silniční dani v roce 2022

 

 • změny v silniční dani roce 2022, ukončení registrace k silniční dani, přiznání k silniční dani za rok 2022
 • manažerská nízkoemisní vozidla – změny ve zdanění v roce 2022
 • parametrické změny průměrné a minimální mzdy s dopadem do zákona o daních z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění v roce 2023
 • změna v minimální výši daně, mimořádné odpisy, změny v zatřídění majetku
 • změny v paušálním režimu daně, podmínky pro uplatnění paušálního režimu, pásma paušálního režimu, zálohy a výše daně, přechod mezi pásmy, oznámení o jiné výši paušální daně, ukončení paušálního režimu
 • změny v pravidlech ukončení registrace k DPH ve vazbě na možnost použití paušálního režimu zdanění
 • změny v účtování kurzových rozdílů u záloh v zahraniční měně ve vazbě na interpretace Národní účetní rady
 • nejvýznamnější rozsudky NSS a ustálená správní praxe v oblasti daně z příjmů
 • sleva na pojistném zaměstnavatele na sociální pojištění vybraných zaměstnanců od
 • 2. 2023
 • povinnosti účetních firem vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz – AML

 

 

 

PLATBY  POUZE  NA  FAKTURU   

 

Přihlášky na email:  info@suplzen.cz

  

Cena :   pro členy SÚ  1500,- Kč       pro ostatní  1800,-  Kč

 

               Změny v personální a mzdové problematice od roku 2023

Cíl semináře (webináře): Seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky a to především se změnami v Zákoníku práce 2023, a dalšími důležitými novinkami nezbytnými pro práci personalistů a mzdových účetních.

Pro koho je seminář (webinář) určen: Akce je určena pro mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a účetní firmy zabývající se touto problematikou.

POZVÁNKA

Přednáší : Zdeněk Křížek - specialista na personální a mzdovou problematiku. Dlouholetý lektor v této oblasti. Statutár účetní a poradenské společnosti DAKREZ s.r.o.

Termín: 7.12.2022 9.00 hod. – 14.30 hod.

PROGRAM :

1) Změny v Zákoníku práce 2023.

Výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů. Postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy. Předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů. Další důležité informace ke změnám v oblasti Zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy ( změny v překážkách v práci na straně zaměstnance u otcovské péče, Implementace norem EU – zpřísnění podmínek při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), s výhledem na 2023. Další důležité změny v důsledku nových směrnic EU. Práce mimo pracoviště zaměstnavatele – zásadní změny. Naplnění směrnice evropského parlamentu o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob ( pečovatelské volno, otcovské volno, atd.)….. bude-li schváleno……

2) Změny v Zákoně o zaměstnanosti.

Úřad práce a zaměstnavatel. Přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance . Povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců. Program Kurzarbeit (princip podpory zaměstnavatelům při částečné práci). Změny v Zákoně o státní sociální podpoře a jeho dopady do Zákona o zaměstnanosti.

3) Osoby samostatně výdělečně činných od roku 2023.

Nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2023– hlavní a vedlejší činnost. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ. Osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištěn. Zásadní změny při platbách paušální daně u OSVČ pro rok 2023.

4) Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

Nové redukční hranice pro výpočet náhrady. Zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady. Nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin. Dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení. Ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti.

5) Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2023.

Nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu. Změny u poskytování otcovské. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – rekapitulace uplatňování nároku na jednotlivé dávky, ohlašovací povinnost zaměstnance oznamovat zaměstnavateli případné překážky v práci. Kdy je vyloučen nárok na nemocenské. Součinnost zaměstnavatelů s místně příslušnými OSSZ.

6) Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2023.

Sociální zabezpečení:

Zásadní změna – Zákon 216/2022 o snížení pojistného u plátců pojistného (zaměstnavatelů) při zaměstnávání zaměstnanců na kratší úvazek, osoby nad 55 let, a další skupiny zaměstnanců o 5% ze základní procentní sazby zaměstnavatele s účinností od 1.2.2023. Podrobný výklad. Nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění. Sazby pojistného – přehled od 1.1. a 1.2.2023. Sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného.

Zdravotní pojištění:

Osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného. Princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet do MVZ – parametrické změny. Osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2023. Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu. Výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění. Tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU.

7) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2023.

Nový výpočet srážek od roku 2023 – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin a rekapitulace vývoje výpočtu za uplynulý rok 2022.

Povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři. Příjmy, ze kterých se musí srážky provádět. Co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace s odkazem na Zákon o exekutorech. Pořadí prováděných srážek. Insolvence. Vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby. Roční zúčtování ve vazbě na exekuce – výsledek přeplatek na dani, doplatek na daňových bonusech. Příklady nových výpočtů srážek od roku 2023.

8) Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2023.

Závislá činnost § 6 ZDP. Daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková. Slevy a daňová zvýhodnění od roku 2023. Kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. 26. Daňová uznatelnost poskytovaných darů na pomoc Ukrajině v rámci ročního zúčtování daně za rok 2022. Prokazování hodnoty a účely darů – Pokyn GFŘ D-22. Zvláštní dary, které jsou nově osvobozeny od daně.

9) Důchodová problematika v roce 2023.

Výpočet důchodu na rok 2023. Předčasný starobní důchod. Před důchod. Náhradní doby započitatelné pro výpočet nároku na důchod. Podávání žádostí o důchod. Důchody invalidní, vdovské a vdovecké, sirotčí – nároky na tyto druhy důchodu.

10) Další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře (webináře).

a) Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního, dopady na poskytování případného stravenkového paušálu. Průměrné ceny pohonných hmot od roku 2023. Pojem referentské motorové vozidlo. Používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely a dopady do výše vyměřovacího základu.

b) Zpřísnění podmínek pro zaměstnávání občanů Ukrajiny – uprchlíků. Praktické zkušenosti.

10) Závěr, diskuse.

Na této akci účastníci obdrží velmi podrobné pracovní materiály, obsahující celou řadu různých příkladů a doporučených postupů.

Přihlášky posílejte na email:  info@suplzen.cz

PLATBA POUZE NA FAKTURU

Cena:  člen  1500,- Kč     ostatní  1800,- Kč

Proč je důležité znát účetnictví

  

Potřeba znát a popsat obchodní transakce byla hlavní příčinou vzniku účetnictví již ve středověku.

V naší republice nastala potřeba vzniku samostatné organizace v období „Pražského jara“, kdy po aktivu v červenci 1968 byl 28. 5. 1969 v Plzni ustanoven Český svaz účetních a statistiků, který tak po různých změnách působí v tomto oboru již 53 let. Jeho posláním je především získávání nejnovějších poznatků z ekonomické oblasti a jejich předávání svým členům, dále rozšiřovat nejnovější formy účetnictví při řízení firmy a podílet se na rozsahu výuky na středních i vysokých školách.

Pro svoji činnost využívá SÚ vzdělávací akce formou přednášek /v době covid webinářů/, které poskytují informace z oblasti daní, účetnictví, zdravotního i sociálního pojištění, právních i jiných norem. Vrcholem práce účetní je zpracování účetní závěrky včetně souvisejících prací.

Dále se SÚ podílí aktivně i na tvorbě nové účetní legislativy prostřednictvím metodických rad i členských spolků.

V rámci členství jsou členové pojištěni proti chybám a omylům způsobeným

výkonem povolání pojištěného, které nejsou vyloučeny ve smluvních ujednáních / např. úmyslné jednání, nedodržení právních předpisů apod./

 

Další podrobnosti a konkrétní akce SÚ Plzeň sdělí pracovnice spolku

na adrese Částkova 74, Plzeň, č. tel 377 326 746, 604515963 email:  info@suplzen.cz

web:  www.suplzen.cz

 

 

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance