Svaz účetních Plzeň, z.s.

Svaz účetních Plzeň, z.s.

Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanského zákoníku, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeného v roce 1969 v Plzni.

Aktuality

                                      Pozvánka

 

                   na webinář online pořádaný dne 19. 10. 2023

 

 

doba konání   :  9.00 - 14.00 hod.

přednášející   :  Zdeněk Křížek - specialista na personální a mzdovou problematiku

 

 

                         Změny v Zákoníku práce

 

Program:

Cíl: Seznámit posluchače s praktickým prováděním transpozice Zákoníku práce a to s odkazem na naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, a naplnění Směrnice Evropského parlamentu o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU. Tyto změny pak budou mít zásadní dopady pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance.

1) Základní seznámení s novelou Zákoníku práce v rámci zásadních a parametrických změn.

Pracovní smlouva a její obsah, informování o obsahu pracovního poměru, elektronické doručování písemností – digitalizace v oblasti personálního ukládání dat.

2) Zásadní změny v uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

Porovnání právní úpravy výkonu práce u zaměstnávání zaměstnanců činných mimo pracovní poměr v roce 2023 a novela s účinností od 1.10.2023. a od 1.1.2024. Nové nároky zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ, kdy se právní úprava (bude-li takto schválena) přiblíží nárokům zaměstnanců činných na základě pracovního poměru. Vzor obsahu dohody o provedení práce a pracovní činnosti dle nového § 77a Zákoníku práce – informování o obsahu DPP a DPČ.

3) Vysílání zaměstnanců do zahraničí podle schválené novely.

4) Novinky pro zaměstnance pracující mimo pracoviště zaměstnavatele (práce na dálku).

Uzavření dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o výkonu práce z domova. Obsah této dohody. Vytvoření podmínek pro výkon mimo pracoviště zaměstnavatele. Zásady bezpečnosti práce. Zpracování zásady dodržení ochrany osobních a jiných dat zaměstnavatele a zaměstnance. Náhrada zaměstnanci v souvislosti se zvýšenou režií na energie, které vzniknou zaměstnanci s výkonem práce na dálku – Kč 4,60 za každou hodinu. Plnění pracovních úkolů – tzv. odváděcí období….. . Doporučený vzor uzavření dohody o výkonu práce na dálku.

5) Práce a skloubení osobního volna v rámci péče o rodinu.

Nové změny v oblasti čerpání rodičovské dovolené, její délky, výše, střídání péče o dítě matka – otec, otec-matka. Umožnění kratší pracovní doby z důvodu péče o dítě, děti.

6) Další úpravy v Zákoníku práce – informování o obsahu pracovního poměru a dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

7) Ještě k zaměstnávání uprchlíků – Ukrajina v souvislosti s udělením (prodloužením víza) o udělení dočasné ochrany až do 31.3.2024.

Prodloužení víza a zásady dodržení termínu k získání prodloužení víza do 31.3.2024. Další možné zaměstnávání těchto uprchlíků, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, případně ukončení pracovněprávních vztahů, pokud není uděleno prodloužení víza. Rizika zaměstnávání uprchlíků prostřednictvím agentur práce. Co by měl vyžadovat uživatel na agentuře práce, a další zásady při agenturním zaměstnávání, a to nejen cizinců. Hlášení nepojištěných uprchlíků činných na základě DPP a DPČ na místně příslušnou OSSZ. Změny ve výplatách sociálních dávek pro uprchlíky a dopady těchto změn na zaměstnavatele. Hlášení případných příjmů uprchlíků u zaměstnavatele na příslušný Úřad práce, s účinností od 1.7.2023.

8) Ozdravný balíček – navrhované změny vlády a dopady na zaměstnavatele! Zásadní změny (budou-li ke dni akce již schváleny). Základní průřez.

9) Zákon o ochraně oznamovatelů – whistleblowing (výklad - základní důležité informace o povinnostech zaměstnavatelů a oznamovatelů, doporučený vzor vnitřního předpisu k dané problematice).

10) Závěr, odpovědi na dotazy.

K tomuto semináři obdrží posluchači velmi podrobné pracovními materiály s celou řadou příkladů, doporučených postupů a vzorů.

 

Platby pouze na fakturu     Přihlášky na email:  info@suplzen.cz 

 

 Cena :   pro členy SÚ  1500,- Kč       pro ostatní  1800,-  Kč

                                      Pozvánka

 

                   na webinář online pořádaný dne 2. 10. 2023

 

 

doba konání   :  9.00 - 13.00 hod.

přednášející   :  Ing. Simona Pacáková, ADU.CZ  s.r.o.

 

 

                        

                    Specifika účtování a zdaňování nestátních         

                                 neziskových organizací

 

 

Program:

 

  • statusové předpisy neziskové organizace
  • hlavní a vedlejší činnost, nakládání s majetkem, náklady na správu
  • vyhláška 325/2015 - jednoduché účetnictví

            - rozdíly oproti podnikatelské daňové evidenci

  • vyhláška 504/2002 – podvojné účetnictví

            - rozdíly oproti podnikatelské vyhlášce 500/2002

  • nastavení účetní evidence s ohledem na daň z příjmů právnických osob

            - veřejně prospěšný poplatník

            - široký a úzký základ daně

            - tvorba a čerpání fondů

            - přijatá bezúplatná plnění

  • nový zákon o účetnictví – novinky z oblasti neziskovek
  • odpovědi na dotazy účastníků

 

 

 

 

 

PLATBY  POUZE  NA  FAKTURU  

 

Přihlášky na email:  info@suplzen.cz 

 

Cena :   pro členy SÚ  1500,- Kč       pro ostatní  1800,-  Kč

 

Proč je důležité znát účetnictví

  

Potřeba znát a popsat obchodní transakce byla hlavní příčinou vzniku účetnictví již ve středověku.

V naší republice nastala potřeba vzniku samostatné organizace v období „Pražského jara“, kdy po aktivu v červenci 1968 byl 28. 5. 1969 v Plzni ustanoven Český svaz účetních a statistiků, který tak po různých změnách působí v tomto oboru již 53 let. Jeho posláním je především získávání nejnovějších poznatků z ekonomické oblasti a jejich předávání svým členům, dále rozšiřovat nejnovější formy účetnictví při řízení firmy a podílet se na rozsahu výuky na středních i vysokých školách.

Pro svoji činnost využívá SÚ vzdělávací akce formou přednášek /v době covid webinářů/, které poskytují informace z oblasti daní, účetnictví, zdravotního i sociálního pojištění, právních i jiných norem. Vrcholem práce účetní je zpracování účetní závěrky včetně souvisejících prací.

Dále se SÚ podílí aktivně i na tvorbě nové účetní legislativy prostřednictvím metodických rad i členských spolků.

V rámci členství jsou členové pojištěni proti chybám a omylům způsobeným

výkonem povolání pojištěného, které nejsou vyloučeny ve smluvních ujednáních / např. úmyslné jednání, nedodržení právních předpisů apod./

 

Další podrobnosti a konkrétní akce SÚ Plzeň sdělí pracovnice spolku

na adrese Částkova 74, Plzeň, č. tel 377 326 746, 604515963 email:  info@suplzen.cz

web:  www.suplzen.cz

 

 

 

Základní informace k systému certifikace
a vzdělávání účetní profese:

Certifikace účetní profese v ČR

Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance